Програма курсу "Історія української літератури Х-XVI ст."

Програма курсу

з історії української літератури Х-XVI ст.

Лекція 1.  Становлення та розвиток української літератури в добу Середньовіччя та Ренесансу.

Обсяг поняття «українська література» в Середні Віки та епоху Відродження. Періодизація літературного процесу (епохи, періоди, стилі). Література і релігійне життя. Міжнародний контекст української літератури.

Лекція 2.  Біблія у середньовічній культурі.

Біблія як «великий код» літератури Середньовіччя. Склад і жанровий характер Біблії. Старий і Новий Завіт. Історія тексту Біблії та його засвоєння в Україні. Особливості функціонування біблійних текстів в епоху Середньовіччя.

Лекція 3.  Візантійська спадщина в літературному житті України.

Богослужбова поезія: Свята Літургія, акафісти, тропарі, кондаки, канони. Проповідницька й повчальна література (свт. Іоан Золотоустий, свт. Василій Великий, прп. Єфрем Сирин). Аскетичні твори («Ліствиця» Іоана Синайського, патерики). Хронографи та історична проза. Житія святих. «Шестодневи» й природничо-пізнавальні твори. 

Лекція 4.  Ораторська й учительна проза. 

«Слово про закон і благодать» Іларіона. Творчість прп.  Феодосія Печерського. Климент Смолятич як письменник. Проповіді свт.  Кирила Туровського. «Повчання» князя Володимира Мономаха. Проповіді Серапіона. Творчість митрополита Григорія Цамблака.

Лекція 5. Середньовічне літописання

Перші київські літописи. «Повість временних літ». Київський літопис. Галицько-Волинський літопис. Іпатіївське літописне зведення («Руський літопис»).

Лекція 6. Житійна та паломницька література.

Житія свв.  Бориса і Гліба. «Житіє прп. Феодосія Печерського» прп. Нестора Літописця. «Києво-Печерський патерик». Житійні збірники: Четьї Мінеї, Прологи.

Лекція 7.  «Слово о полку Ігоревім».

Проблема походження пам’ятки. Історична основа сюжету. Жанр. Система персонажів. Поетика. Доля рукопису.

Лекція 8.  Епоха Ренесансу.

Гуманізм як історико-культурне явище. Братства. Літературні осередки України. Павло Русин з Кросна. «Роксоланія» Севастяна Кльоновича. Вірші Герасима Смотрицького з «Острозької Біблії». «Prosphonyma». «Скарга нищих до Бога». Дем’ян Наливайко.

Лекція 9.  Міжконфесійна полеміка епохи Ренесансу.

Зміст і проблематика міжконфесійної полеміки. Станіслав Оріховський. Петро Скарга і Бенедикт Гербест. «Ключ Царства Небесного» і «Календар римський новий» Герасима  Смотрицького. Острозький гурток полемістів (Василь Суразький, Клирик Острозький). «Apokrisis» Христофора Філалета. «Пересторога». Твори Івана Вишенського.


Питання до модульної роботи

Теми рефератів


Список текстів

Книги Буття, Вихід, Суддів, 1-4 Царств (1-2 Самуїлова, 1-2 Царів), Псалмів, Проповідника (Еклезіяст), пророка Даниїла // Біблія (Святе Письмо). Старий Завіт.

Євангелія від Матея, Марка, Луки, Іоана // Біблія (Святе Письмо). Старий Завіт.

Діяння святих апостолів, I і II послання св.ап.Павла до коринтян // Біблія (Святе Письмо). Новий Завіт.

Свята Літургія Іоана Золотоустого // Служебник або Молитвослов.

Акафіст до Пресвятої Богородиці // Молитвослов або Акафістник.

* * *

Повість временних літ.

Іларіон. Слово про закон і благодать.

Кирило Туровський. Слово на неділю нову по Пасці.

Слово о полку Ігоревім.

Володимир Мономах. Повчання.

Сказання про Бориса і Гліба.

Нестор, прп. Житіє прп.Феодосія Печерського. Читання про Бориса і Гліба.

* * *

Галицько-Волинський літопис.

Києво-Печерський патерик.

Серапіон Володимирський. Слово 1-ше.

Слово про загибель Руської землі.

Данило ігумен. Хожденіє

* * *

Станіслав Оріховський. Про турецьку загрозу.

Павло Русин з Кросна. Пісні.

Герасим Смотрицький. Вірші. Ключ Царства Небесного. Календар римський новий.

Андрій Римша. Хронологія.

Севастян Кльонович. Роксоланія.

Іван Вишенський. Послання до всіх, в лядській землі живущих. Послання до єпископів. Обличеніє диявола миродержця.

Пересторога.

Видання текстів

Абрамович Дмитро. Києво-Печерський патерик: Вступ. Текст. Примітки. – К., 1931. – xxvi; 235 c. Репринт 1991 р.

Біблія або книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту, із мови давньоєврейської та грецької на українську наново перекладена: Пер. Івана Огієнка. – Українське Біблійне товариство, 2005. – 1375 с.

Бугославський Сергій. Україно-руські пам’ятки XI – XVIII в. в. про князів Бориса та Гліба : Розвідка й тексти / Сергій Бугославський. – К., 1928. – ХХХІІІ ; 206 ; ІІ с.

Вишенський Іван. Вибрані твори. – К.: Дніпро, 1972. – 126 с.

Вишенський Іван. Твори: Пер. з кн. укр. Валерія Шевчука. — К.: Дніпро, 1986. – 112 с.

Ерёмин И. П. Литературное наследие Кирилла Туровского // ТОДРЛ. – 1955. – Т. 11. – 342-367; 1956. – Т. 12. – С. 340-361; 1957. – Т. 13. – С. 409-426; 1958. – Т. 15. – С. 331-348.

З вірою і любов’ю: Молитовник православної родини з Псалтирем. – Харків; Львів, 2003. – 512 с.

Києво-Печерський патерик: Пер. Марія Кашуба і Н.Пікулик. – Львів: Свічадо, 2001. – 192 с.

Кльонович Себастьян Фабіан. Роксоланія: Пер. з лат. Михайло Білик. – К.: Дніпро, 1987. – 94 с.

[Левицький Ярослав, о. ] Перші українські проповідники і їх твори. – 2-е вид. – Рим, 1973. – 188 с.

Літопис Руський: За Іпатським списком переклав Леонід Махновець. – К.: Дніпро, 1989. – XVI; 591 c.

Молдован А. М. Слово о законе и благодати Илариона. – К..: Наук. думка, 1984. – 240 с.

Памятники литературы Древней Руси: ХІ – начало ХІІ века. – Москва: Худож. лит., 1978. – 413 с.

Памятники литературы Древней Руси: ХІІ век. – Москва: Худож. лит., 1980. – 704 с.

Памятники литературы Древней Руси: ХІІІ век. – Москва: Худож. лит., 1981. – 616 с.

Патерик Києво-Печерський за редакцією, написаною 1462 року по Різдві Христовому печерським ченцем Касіяном / Упор., адаптування укр. мовою, додатки та примітки Ірини Жиленко. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська Academia», 1998. – 348 с.

Полное собрание русских летописей. – СПб., 1908. – Т. 2. Ипатьевская летопись. – 937 с.

Святе Письмо Старого та Нового Завіту: Повний переклад, здійснений за ориґінальними єврейськими, арамейськими та грецькими текстами під час Другого Ватиканського Вселенського собору. – Barañain: Editorial Verbo Divino, 1988. – xx; 1068; 352 c.

Слово многоцінне: Хрестоматія української літератури (кінець XVI XVIII ст.): Упор. Валерій Шевчук, Василь Яременко. – К.: Аконіт, 2006. – Кн.1-4.

«Слово о законі і благодаті» київського митрополита Іларіона / Реконструкція укр. абеткою, пер. укр. мовою Микола Ткач. – К. : Гулевичівна, 2003. – 64 с.

«Слово о полку Ігоревім» в українських художніх перекладах і переспівах ХІХ-ХХ ст.: Упор. С. І. Маслов. – К.: Вид-во АН УРСР, 1953. – 251 с.

«Слово о полку Ігоревім» та його поетичні переклади й переспіви в українській літературі. – Харків: Акта, 2008. – 668 с.

Українська література XIV-XVI ст.: Упор. В.Л. Микитась. – К.: Наук. думка, 1988. – 600 с.

Українська поезія: Кінець XVI — початок XVII ст. / Упорядники В. П. Колосова, В. І. Крекотень. – К.: Наук. думка. - 1978. – 431 с.

Українська поезія XVI століття: Упор. Василь Яременко. — К.:  Рад. письменник, 1987. – 287 с.

Українська поезія XVIІ століття (перша половина): Упор. Василь Яременко. — К.:  Рад. письменник, 1988. – 360 с.

Українські гуманісти епохи Відродження. – К.: Наукова думка; Основи, 1995. — Ч.1-2.

Хрестоматія давньої української літератури (до кінця XVIII ст.) / Упор. О.І.Білецький. – 3-є вид. – К.: Рад. школа, 1967. – 783 с.

Хронiка-2000 : Укр. культурологiчний альманах. Вип. 53–54. Світочі Христової віри / Редкол.: Ю. Буряк (гол.ред.) та iн. [Текст]. – К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2003. – 785 с.

Ізборник : Історія України IX-XVIII ст. Першоджерела та інтерпретації - http://izbornyk.org.ua

Славянская Библия для Windows / С. А. Федосов. – http://www.sbible.boom.ru

Навчальні посібники: основні

Возняк Михайло. Історія української літератури: У 2 кн. - Львів, 1992-1994. - Кн.1-2.

Грицай М.С., Микитась В.Л., Шолом Ф.Я. Давня українська література. – 2-е вид. – К.: Вища школа, 1989. – 414 с.

История русской литературы X-XVII веков /Под ред. Д. С. Лихачова. – Москва: Просвещение, 1980. – 452 с.

Історія української літератури: У 8 т. – К.: Наук. думка, 1967. – Т.1. – 539 с; Т.2. – 483 с.

Чижевський Дмитро. Історія української літератури: Від початків до доби реалізму. – Тернопіль: Феміна, 1994. – 480 с.

Яковенко Наталя. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – 2-е вид. – К.: Критика, 2005. – 584 с.

Навчальні посібники: додаткові

Волинський П.К., Пільгук І.І., Поліщук Ф.М. Історія української літератури: Давня література. – К.: Вища школа, 1969. – 432 с.

Горський В. С. Святі Київської Русі / В. С. Горський. – К. : Абрис, 1994. – 176 с.

Грушевський Михайло. Історія української літератури: В 6 т., 9 кн. - К., 1993-1995.

Еремин И.П. Лекции и статьи по истории древней русской литературы. - 2-е изд. – Ленинград: Изд-во Ленинград. Ун-та, 1987. – 327 с.

Єфремов Сергій. Історія українського письменства / Сергій Єфремов. – 4-е вид. – Ню Йорк : Вид. Ради оборони і допомоги Україні Українського Конґресового Комітету Америки, 1991. – 448 ; 459 с. (Передрук).

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Історія Христової Церкви в Україні: Підручник для вищих духовних шкіл. – 4-е вид. - Харків: Акта, 2008. – 700 с.

Історія української літератури: В 2 т. - К., 1987. - Т.1. - 631 с.; Т.2. – 483 с.

Остроґорський Ґеорґ. Історія Візантії / Ґеорґ Остроґорський ; Пер. з нім. Анатолій Онишко. – Львів : Літопис, 2002. – 608 с.

Пиккио Риккардо. Древнерусская литература: Пер. с итал. – Москва: Языки славянской культуры, 2002. – 352 с.

Полєк В. Т. Історія української літератури X–XVIII століть / В. Т. Полєк. – К. : Вища школа, 1994. – 144 с.

Сидор Олег. Святий Василій Великий в українському мистецтві / Олег Сидор. – Львів : Місіонер, 2008. – 512 с.

Сулима Віра. Біблія і українська література : Навчальний посібник / Віра Сулима. – К. : Освіта, 1998. – 400 с.

Ринклер Фритц. Майер Герхард. Библейская энциклопедия Брокгауза /Фритц Ринклер, Герхард Майер. – Paderbodn ; Кременчуг : Christliche Verlagsbuchhandlung, 1999. – 1120 с.

Стиліянопулос Теодор. Новий Завіт: Православний погляд. Писання, передання, герменевтика / Теодор Стиліянопулос ; Пер. з англ. Юрій Гамалій ; Наук. ред. Ростислав Паранько. – Львів : Вид-во УКУ, 2005. – XVI ; 196 с.

Франко Іван. Історія української літератури. Часть перша // Зібрання творів: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1983. – Т. 40. – С. 5-370.

Франко Іван. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. // Зібрання творів: У 50 т. – Т. 41. – К.: Наук. думка, 1984. – С. 194-470.

Шахматов А. А. История русского летописания / А. А. Шахматов. – СПб. : Наука, 2003. – Т. 1, кн. 1–2.

Шевченко Ігор. Україна між Сходом і Заходом: Пер. з англ. – Львів, 2001. – xx; 247 с.

Літературознавчі дослідження

Александров Олександр. Старокиївська агіографічна проза ХІ – першої третини ХІІІ ст. : Монографія. – Одеса: АстроПринт, 1999. – 272 с.

Білоус Петро. Українська паломницька проза: Історія жанру. – К., 1998. – 128 с.

Булахов М. Г. «Слово о полку Игореве» в литературе, искусстве, науке : Краткий энциклопедический словарь / М. Г. Булахов. – Минск : Университетское, 1989. – 247 с.

Ісіченко Ю.А. Києво-Печерський патерик у літературному процесі кінця XVI - початку XVIII ст. на Україні. - К.: Наук. думка, 1990. - 180 с.

Кінан Едвард. Російські історичні міти : Пер. з англ.. – 2-е вид. – К.: Критика, 2003. – 310 с.

Ле Ґофф Жак. Середньовічна уява : Пер. з франц. – К. : Літопис, 2007. – 350 с.

Лихачёв Д. С. Поэтика древнерусской литературы / Д. С. Лихачёв. – 3-е изд. – М. : Наука, 1979. – 360 с.

Лихачев Д.С. Развитие русской литературы X-XVII веков. - 3-е изд. - СПб.: Наука, 1998. - 206 с.: портр.

Махновець Леонід. Про автора «Слова о полку Ігоревім». – К. : Вид-во при Київськ. держ. ун-ті, 1989. – 261 с.

Пелешенко Юрій. Українська література пізнього Середньовіччя (друга половина ХІІІ – XV ст.): Джерела. Система жанрів. Духовні інтенції. – К.: Фоліант, 2004. – 422 с.

Святые князья-мученики Борис и Глеб: Исследование и подготовка текстов Н.И. Милютенко. – СПб. : Изд-во Олега Абышко, 2006. – 432 с.

Федорак Назар. Поетика Галицько-Волинського літопису. Наукове видання. – Львів: Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, 2005. – 262 с.

Яременко П.К.  Іван Вишенський. – К.: Вища школа, 1982. – 142 с.

http://likhachev.lfond.spb.ru