Програма курсу

Харківський національний університет імені  В.Н. Каразіна

кафедра історії української літератури

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ: СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. РЕНЕСАНС

Програма з фаху «Українська мова та література» (1 семестр)

4 кредити. 120 годин: лекцій – 28 год., семінарських занять – 4 год., самостійна робота – 88 год.

Упорядник: архиєпископ Ігор Ісіченко, д-р філолог. наук, проф.

 

Харків – 2019

 

Метод викладання курсу: Курс розрахований на 32 години аудиторних занять (28 лекційних, 4 семінарських). Передбачається проведення консультацій, семінарів та дистанційного навчання, а саме:

1.                  Ознайомлення з літературними текстами.

2.                  Знайомство з основними науковими дослідженнями.

3.                  Щотижневий дистанційний контроль.

Система оцінки та контролю. Курс орієнтовано на рейтинґову систему оцінки (в балах). Максимальна кількість становить 100 балів, що розподіляються так:

Модуль

Період

Форма перевірки

 

Максимальна кількість балів

Дистанційний контроль

Протягом семестру

Письмова

2 бали за завдання

30

Праця на семінарських заняттях

Протягом семестру

Усна

15 балів за семінар

30

Складання заліку

Грудень

Письмова

40 балів за роботу

40

Додаткові бали (1) виставляються за краще письмове питання наприкінці лекції.

Підручники

Білоус П.В. Історія української літератури XI-XVIII ст.: Навчальний посібник. К.: Вид. центр «Академія», 2009. 424 с. URL: https://toloka.to/t72907 (Дата звернення: 29.08.2017).

Возняк Михайло. Історія української літератури: У 2 кн. Львів, 1992-1994. Кн.1-2. URL: https://toloka.to/t63011  (Дата звернення: 29.08.2017).

Історія української літератури: У 12 т. К.: Наук. думка, 2014. Т. 2. Давня література (друга половина XVI – XVIII ст.). 840 с.

Чижевський Дмитро. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). Нью-Йорк, 1956. 511 с. URL: http://diasporiana.org.ua/literaturoznavstvo/3704-chizhevskiy-d-istoriya-ukrayinskoyi-literaturi/ (Дата звернення: 29.08.2017).

Тема 1. Базові поняття української літературознавчої медієвістики

Обсяг поняття «українська література» в Х-ХVI ст. Самоідентифікація українського народу та його держави: Русь, Рóсія, Мала Росія, Скифія, Сарматія, Роксоланія. Книжні мови: грецька, церковнослов’янська («слов’яноруська»), книжна українська («руська», «проста»), латинська, польська.

Періодизація літературного процесу. Поняття епохи й періоду. Методологічні засади періодизації. Стиль твору і стиль епохи. Жанри та їхня еволюція. Жанрово-стильова система.

Міжнародний контекст української літератури. Цивілізації європейського Сходу і Заходу в стосунках між ними. Візантія (Східна Римська імперія) та візантійське коло національних культур. Місія святих Кирила і Мефодія як чинник залучення слов’янських народів до візантійської цивілізації. Кирило-мефодіївські чинники виникнення середньовічної української книжності. Феномен церковнослов’янської мови. Закарпаття й Надсяння в полі діяльності моравських місіонерів.

Україна в складі Польсько-Литовської держави. Цивілізаційна позиція України «між Сходом і Заходом».

Церковні виміри побутування літературного твору. Візантійський обряд і використовувані в ньому книги (Євангеліє, Апостол, Псалтир, Часослов, Служебник, Октоїх, Мінея, Постова і Квітна Тріоді). Незмінні та змінні частини богослужіння. Гімнографічна поезія. Проповідництво.

Навчально-педагогічні виміри побутування літературного твору. Часослов і Псалтир як навчальні книги. Дяківська (парафіяльна) і монастирська школи.

Суспільні виміри побутування літературного твору. Законодавчі книги (Руська Правда, Литовський статут). Літописи. Суспільні функції української літератури після втрати національної державності.

Епістолярний вимір міжлюдської комунікації. Послання.

Рекомендовані джерела

Німчук В.В. Літературні мови Київської Русі: Розділ 2 «Історії української культури». -[Електронний ресурс]. http://litopys.org.ua/istkult/ikult02.htm (Дата звернення: 08.07.2014).

Шевченко Ігор. Україна між Сходом і Заходом: Нариси з історії культури до початку XVIII століття: Пер. з англ. Марії Габлевич. Львів: Ін-т Історії Церкви ЛБА, 2001. хх; 250 с. -[Електронний ресурс]. http://shron1.chtyvo.org.ua/Shevchenko_Ihor/Ukraina_mizh_Skhodom_i_Zakhodom.pdf (Дата звернення: 07.09.2018).

Яковенко Н. Вибір імені versus вибір шляху (назви української території між кінцем XVI — кінцем XVII ст.) // Міжкультірний діалог. Т. 1: Ідентичність. К.: Дух і літера, 2009. С. 57-95. Електронна версія: http://litopys.org.ua/rizne/yak_nazva.htm

Тема 2. Українське Середньовіччя (кінець X – середина XV ст.)

Середньовічна Україна в орбіті візантійської цивілізації. Політичні й військові стосунки Київської Русі з Візантією (походи Аскольда і Дира, князів Олега, Святослава). Дипломатичні угоди, включені до Повісті временних літ.

Церковні канали культурних контактів Русі з Візантією. Проблема «Аскольдового хрещення». Запровадження християнства 988 р. за князя Володимира Великого. Київська митрополія в складі Константинопольського патріархату. Софійський кафедральний собор Києва як загальноруський центр книжної культури.

Посередницька роль Візантії в знайомстві Русі з духовною традицією християнства. Константинополь – символ тяглості греко-римських традицій.

Періодизація епохи Середньовіччя

1. Раннє Середньовіччя (до кінця Х ст.)

Сучасні уявлення про міфопоетичну культуру східних слов’ян. Фольклорні матеріали в середньовічній українській літературі.

Дописемне ораторське мистецтво Русі, його зв’язок із суспільним життям. Тексти угод Русі з Візантією, зафіксовані в літописі (912, 945 рр.). «Руська правда».

Руська книжна мова як наслідок інтеграції українських говорів. Проблема докириличної писемності Русі.

2. Зріле Середньовіччя (ХІ – ХІІ ст.)

Писемний текст і форми його побутування в княжій державі. Князювання Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Скрипторії і школи. Осередки книжної культури: митрополича резиденція (Софійський собор у Києві), кафедральні собори, монастирі (Києво-Печерський, Видубицький, Зарубський). Проповідництво. Рецитування тексту в обрядових умовах (житія святих, патерики).

Монументальний стиль, його відношення до романського стилю. Риси монументального стилю: естетизація величного, переважний інтерес до історії, панорамність зору, етикетність, простота стилістики, лаконізм, заперечення художньої вигадки.

Система жанрів, її залежність від візантійських традицій і стосунки з фольклорними жанрами. Функціональні засади утворення жанрів.

Літературні збірники; їхні типи (Торжественник, Златоструй, Златоуст).

3. Пізнє Середньовіччя (ХІІІ – середина XV ст.)

Образ «золотої осені Середньовіччя» в працях Йоханна Гьойзінґи. Суспільна криза та її відображення в мистецтві. Катастрофа княжого Києва та перенесення на захід центру державного й культурного життя Русі.

Русь і Степ. Навала ординців і зміна характеру міжнародних стосунків руської культури. Золота Орда та її вплив на Русь. Напрямки інтеґрування руської культури в загальноєвропейський контекст. Культурна політика Польського королівства та Великого князівства Литовського. Кревська унія (1385).

Флорентійська унія (1439) і поділ Київської митрополії. Падіння Константинополя (1453) як завершення епохи Середньовіччя. «Другий південнослов’янський вплив».

Орнаментальний стиль, його відношення до ґотичного стилю, його джерела і художня самобутність. Риси орнаментального стилю: співвіднесення реальної історії із символічною біблійною історією; погляд на факти, події, постаті і світ в цілому як місце здійснення провіденційного Божого задуму; алегоризм; притчевий характер оповідок, у яких закодовано моральний смисл, християнську настанову; активне використання символіки у різноманітних літературних текстах.

Рекомендовані джерела

Білоус Петро. Літературна медієвістика: Вибрані студії в 3-х т. Житомир, 2011. Т. 1. Зародження української літератури: Монографія. 376 с. URL: http://www.twirpx.com/file/845106/ (Дата звернення: 31.08.2015).

Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. К. : Наук. думка, 1988. URL: https://yadi.sk/d/sRVvusW06-i6C  (Дата звернення: 10.07.2014).

Ле Ґофф Жак. Середньовічна уява / Пер. з франц. Ярема Кравець. Львів: Літопис, 2007. 350 с. URL: http://1576.ua/books/3345   (Дата звернення: 31.08.2015).

Ле Гофф Жак. Цивилизация средневекового Запада: Пер. с фр./ Общ. ред. Ю.Л. Бессмертного; Послесл. А. Я. Гуревича.—М.: Издательская группа Прогресс, Прогресс-Академия, 1992.—376 с. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Goff/  (Дата звернення: 31.08.2015).

Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы.— 3-е изд.—М.: Наука, 1979 — 360 с. URL: http://www.lihachev.ru/lihachev/bibliografiya/nauka/literatura/1917/ (Дата звернення: 31.08.2015).

Хейзинга Й. Осень Средневековья: Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах / Перевод Д. В. Сильвестрова; Статья А. В. Михайлова; Комментарии Д. Э. Харитоновича. М.: Наука, 1988. 544, [18] с. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Huiz/index.php (Дата звернення: 31.08.2015).

Чижевський Дмитро. Культурно-історичні епохи. [Електронний ресурс]. http://diasporiana.org.ua/literaturoznavstvo/846-chizhevskiy-d-kulturno-istorichni-epohi/   (Дата звернення: 10.07.2014).

Эко Умберто. Эволюция средневековой эстетики / Пер. с итал. Ю.Н.Ильина; пер. с лат. А. Струковой. СПб.: Азбука-классика, 2004. 288 с. URL: http://www.e-reading.club/bookreader.php/67033/Eko_-_Evolyuciya_srednevekovoii_estetiki.html  (Дата звернення: 31.08.2015).

Тема 3. Біблія як «великий код» літератури Середньовіччя

Склад і жанровий характер Біблії. Історія формування біблійного тексту. Поняття про біблійний канон.  Канонічні й «неканонічні» («девтероканонічні») книги.

Старий Завіт. П’ятикнижжя Мойсеєве (Тора). Історичні книги, книги мудрості (поетичні), пророчі книги.

Новий Завіт. Євангелія від Матея, Марка, Луки, Іоана. Діяння святих апостолів. Апостольські послання. Феномен апостола Павла. Одкровення Іоана Богослова (Апокаліпсис).

Септуагінта. Масоретська редакція. Історія тексту Біблії та його засвоєння в Україні. Загадка кирило-мефодіївських перекладів. Острозька Біблія 1581 р. Переклади українською мовою: Пересопницьке Євангеліє, переклади Пилипа Морачевського, Пантелеймона Куліша, Івана Пулюя й Івана Нечуя-Левицького, митрополита Іларіона Огієнка, о. Івана Хоменка, о. Рафаїла Турконяка.

Особливості функціонування біблійних текстів в епоху Середньовіччя. Паремії. Чотириєвангеліє (Тетраєвангеліє) та апракосне Євангеліє. Календарний порядок євангельських та апостольських читань. Псалтир; його богослужбові та навчальні функції.

Рекомендовані джерела

Біблія. Книги Святого Письма Старого та Нового Заповіту. Четвертий повний переклад з давньогрецької мови ієромонаха о. Рафаїла (Романа Турконяка). К.: Українське Біблійне товариство, 2011. 1215 с. URL: https://www.bible.com/uk/bible/1755/MAT.1.UTT   (Дата звернення: 01.09.2019).

Мень Александр. Исагогика: Курс по изучению Священного Писания. Ветхий Завет. М.: Общедоступный православный университет, 2000. 636 с. Електронна версія рос. мовою: URL: http://lib.pravmir.ru/library/book/2307 (Дата звернення: 31.08.2015).

Мень Олександр, прот. Син Людський / Пер. з рос. Львів : Свічадо, 2005. 372 с. Електронна версія рос. мовою: URL: http://lib.pravmir.ru/library/book/2098 (Дата звернення: 31.08.2015).

Сулима Віра. Біблія і українська література: Навч. посібник. К. : Освіта, 1998. 399 с.

Фрай Нортроп. Великий код: Біблія і література / Пер. з англ. Ірини Старовойт. Львів: Літопис, 2010. 362 с. URL: http://shron.chtyvo.org.ua/Frye_Northrop/Velykyi_kod_Bibliia_i_literatura.pdf (Дата звернення: 30.08.2015).

Тема 4. Візантійська спадщина в літературному житті України

Богослужбова поезія (гімнографія), її жанри: тропарі, кондаки, канони, стихири. Літургія, її структура, символічна мова, синтез мистецтв у чині літургії. Літургії Іоана Золотоустого, Василія Великого, Григорія Двоєслова. Євхаристійний канон; змінні й незмінювані частини літургії. Місце проповіді в структурі літургії.

Добове коло богослужінь. Канони. Акафіст, його структура, художня мова, ритмічна модель. Акафіст до Пресвятої Богородиці.

Патристика як синтез культурних традицій греко-римської античності й християнства. Олександрійська та Антіохійська богословські школи. Каппадокійський гурток (Василій Великий, Григорій Богослов, Григорій Нісський). Проповідництво. Іоан Золотоустий як проповідник. Аскетичні твори Єфрема Сирина, Іоана Синайського, Феодора Студита. Патерики. «Лавсаїк» Палладія Єленопольського, «Луг духовний» («Лимонар») Іоана Мосха.

Житія святих. Маріологічні твори (синаксари на свята, розповіді про чуда Пресвятої Богородиці, про богородичні ікони). Мартирії і мартирологи. Сюжети про вмч. Юрія Переможця, вмч. Димитрія Солунського, вмц. Варвару, вмц. Катерину. «Житіє прп. Антонія Єгипетського» свт. Афанасія Олександрійського і розвиток монаших житій. Святительські житія (свт. Миколая Мир-Лікійського). Збірники житій (синаксари – прологи, Четьї Мінеї). Симеон Метафраст.

Хронографи. Твори Йосифа Флавія. «Церковна історія» Євсевія Памфила. «Хроніка» Іоана Малали. «Хроніка» Георгія Амартола.

«Шестодневи» й екзегетичні твори. «Шестоднев» свт. Василія Великого. «Шестоднев» Іоана, екзарха Болгарського. Палеї. Повісті про Олександра Македонського, Акира Премудрого. Апокрифічні твори. Збірник «Пчела».

Рекомендовані джерела

Білецький Олександр. Перекладна література візантійсько-болгарського походження – [Електронний ресурс]. http://www.ukrlib.com.ua/books/printthebook.php?id=6&bookid=0  (Дата звернення: 10.07.2014).

Катрій Юліян Я., о., ЧСВВ. Пізнай свій обряд!  2- вид. Ню Йорк; Рим: Вид-во ОО. Василіян, 1982. Ч. 1-2. 493 с. URL: http://diasporiana.org.ua/religiya/1125-katriy-yu-o-piznay-sviy-obryad-ch-1-2/  (Дата звернення: 02.09.2019)

Лаба Василь, о. Патрологія. 2-е вид. Рим, 1974. 552 с.    [Електронний ресурс]. http://diasporiana.org.ua/religiya/8624-laba-v-o-patrologiya-zhittya-pisma-i-vchennya-ottsiv-tserkvi/ (Дата звернення: 10.07.2014).

Пиккио Рикардо. История древнерусской литературы / Пер. с итал. М. : Кругъ, 2002. 352 с. URL: http://www.twirpx.com/file/336361/ (Дата звернення: 10.07.2014).

Подскальски Герхард. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988-1237). 2-е изд.  / Г. Подскальски ; пер. А. В. Назаренко ; под ред. К. К. Акеньтева. СПб.: Византинороссика, 1996. 572 c. URL: http://byzantinorossica.org.ru/ser_sbr_v1.html (Дата звернення: 31.08.2015).

Соловій Мелетій, о. ЧСВВ. Божественна літургія: Історія – розвиток – пояснення. Рим.: ОО. Васиіяни, 1964. URL: http://diasporiana.org.ua/religiya/solovij-m-o-bozhestvenna-liturgiya-istoriya-rozvytok-poyasnennya/ (Дата звернення: 02.09.2019)

Тема 5. Ораторська й учительна проза

Проповідництво як феномен церковного побуту. Жанротворчі чинники. Урочиста (епідектична) та повчальна (дидактична) ораторська проза. Жанри «слово» і «поученіє».

«Слово о законѣ и благодати» Іларіона. Відомості про автора. Проблема жанру та часу появи твору. Композиція. Образи і мотиви.

Творчість прп. Феодосія Печерського. Біографія автора. Вплив прп. Феодора Студита. Поняття про Студійський устав і його запровадження на Русі. Повчання Феодосія Печерського, проблема їхньої автентичності.

«Поученіє» князя Володимира Мономаха. Біографія автора і використання в творі автобіографічних елементів. Жанр і композиція. Риторична техніка. Літературні взірці.

Климент Смолятич як письменник. Біографія, історія боротьби за митрополичий престіл. «Посланіє … Фомѣ прозвитеру» й дискусія про алегоричне тлумачення сакрального тексту.

Творчість свт. Кирила Туровського. Відомості про автора. Повчальні твори притчевого характеру («Притча о человѣчестѣй душѣ, и о тѣлеси»). Проповіді великоднього циклу: на Квітну неділю, Великдень, на Фомину неділю, на неділю жінок-мироносиць, про розслабленого, про сліпця, на Вознесіння, на собор св. отців Нікейського собору. Художнє багатство проповідей, використання символів і алегорій. Риторична ампліфікація. Молитви свт. Кирила Туровського.

Рекомендовані джерела

Еремин И.П. Литературное наследие Феодосия Печерсокого // ТОДРЛ. М.; Ленинград: Изд-во АН СССР, 1947. Т. 5. С. 159-185. URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Portals/3/PDF/TODRL/05_tom/Eremin/Eremin.pdf  (Дата звернення: 31.08.2015).

Еремин И. П. Ораторское искусство Кирилла Туровского // ТОДРЛ. М.; Ленинград: Изд-во АН СССР, 1962. Т. 18. С. 50-58. URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=8171 (Дата звернення: 31.08.2015).

[Левицький Ярослав, о.] Перші українські проповідники і їх твори. 2-е вид. Рим, 1973. 188 с. URL: http://diasporiana.org.ua/religiya/2524-pershi-ukrayinski-propovidniki-i-yih-tvori/ (Дата звернення: 31.08.2015).

Стебельська Аріядна. Проповідництво Кирила Турівського. Рим, 1977. 95 с.

Тема 6. Проповідництво пізнього Середньовіччя

«Слово» («Моління») Данила Заточника. Дискусії про час написання. Художня мова твору. Образ автора та персонажів твору.

«Слово о погибели Рускыя земли», його залежність від літературних традицій. Час написання й історична основа твору. Образ Руської землі.

Проповіді Серапіона. Відомості про автора. Історичний контекст проповідей. Образ національної катастрофи в першій проповіді Серапіона. Розвиток творчості Серапіона в Заліссі.

Митрополит Григорій Цамблак. Основні етапи життєвого і творчого шляху. Вплив школи патріарха Євтимія Тирновського. Проповіді на церковні свята й дні пам’яті святих (Іоана Предтечі, апостолів Петра і Павла, пророка Іллі, Димитрія Солунського). Похвальні слова митрополитові Кипріану та патріархові Євтимію Тирновському. Привітальні промови папі Мартину V й отцям Констанцького собору. Житія вмч. Іоана Нового (Сучавського) й прп. Стефана Дечанського; служби цим святим.

Рекомендовані джерела

Пелешенко Юрій. Українська література пізнього Середньовіччя (друга половина ХІІІ – XV ст.): Джерела. Система жанрів. Духовні інтенції. Постаті. 2-е вид. К.: Вид. дім «Стилос», 2012. 608 с.

Подскальски Герхард. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988–1237 гг.). 2-е изд., доп. / Перевод А.В. Назаренко. Санкт-Петербург: Византинороссика, 1996. XX + 572 с. URL: http://byzantinorossica.org.ru/ser_sbr_v1.html  (Дата звернення: 29.08.2017).

Сліпушко Оксана. Література Київської Русі. К.: ВПЦ «Київський університет», 2014.- 394 с. URL: http://philology.knu.ua/files/robochi_programy/kyiv_rus_slip.pdf  (Дата звернення: 29.08.2017).

Тема 7. «Повість временних літ»

Перші київські літописи. Спроби реконструкції «Аскольдового літопису».

Гіпотеза Олексія Шахматова про перші етапи руського літописання.

Відомості про Нестора Літописця.

Вітчизняні й зарубіжні джерела літопису. Використання фольклорного матеріалу.

Концепція виникнення Київського князівства й княжої династії Рюриковичів. Образи князів Олега, Ігоря, Ольги, Святослава, Володимира Великого, Ярослава Мудрого.

Хрещення Русі та його цивілізаційна місія. Осуд княжих чвар і поділу Руської землі. Структура літописного тексту.

Редакції «Повѣсти временных лѣт».

Рекомендовані джерела

Брайчевський Михайло. Аскольд – цар Київський // Брайчевський Михайло. Вибране. К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. Т. 2. С. 319-760. URL: http://chtyvo.org.ua/authors/Braichevskyi_Mykhailo/Vybrane_Tom_2/; https://toloka.to/t58628 (Дата звернення: 07.09.2018).

Еремин И.П. К характеристике Нестора как писателя // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961. Т. 17. С. 54-64. URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=8107

Літопис Руський /Передмова, примітки і переклад Леоніда Махновця. К.: Дніпро, 1989. XVI; 592 с. URL: http://litopys.org.ua/litop/lit.htm (Дата звернення: 31.08.2015); https://toloka.to/t58628 . (Дата звернення: 07.09.2018).

Преподобний Нестор Печерський в історії української культури: Збірник статей / Ред. архиєп. Ігор Ісіченко. Харків: Акта, 2014. 216 с.

Шахматов А.А. Повесть временных лет и ее источники // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л., 1940. Т. 4. С. Електронний варіант: [Електронний ресурс]. http://feb-web.ru/feb/todrl/t04/t04-009.htm (Дата звернення: 07.09.2018).

Семінар 1. Сюжети і образи «Повісті временних літ»

Сучасні уявлення про історію написання «Повісті временних літ». Роль прп. Нестора Літописця в написанні твору.

Джерела сюжетів та механізми їхньої інтерпретації. Легенди та перекази, використані літописцями. Стосунки Русі й Візантії в концепції літописця. Походження руського народу та його державності. Поляни та інші руські племена. Київ як центр державотворчих процесів. Довколишній світ очима літописця (Русь і Степ, Русь і західні сусіди).

Церковний складник сюжетів. Хрещення Русі та його етапи. Загадка «Аскольдового хрещення». Сюжет про Кирила і Мефодія. Володимир Великий і запровадження християнства. Перебіг навернення народів Київської держави і формування церковної адміністрації.

Династія Рюриковичів у літописі. Норманська легенда. Опис князювання Олега, Ігоря, Ольги, Святослава, Володимира, Ярослава та їхніх нащадків.

Бунтівники й антагоністи київських князів. Ярополк, Святополк Окаянний. Мученицька смерть Бориса і Гліба як перестрога державотворчій верстві. Розбрат Ярославичів. Осліплення Василька Теребовлянського.

Духовна альтернатива розбратові. Києво-Печерський монастир, його засновники Антоній і Феодосій.

Рекомендовані джерела

Дёмин А.С. Поэтика древнерусской литературы ХІ-ХІІІ  вв. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009. 408 с. URL: http://www.twirpx.com/file/1408716/ (Дата звернення 29.08.2017).

Літопис Руський /Передмова, примітки і переклад Леоніда Махновця. К.: Дніпро, 1989. XVI; 592 с. URL: http://litopys.org.ua/litop/lit.htm (Дата звернення: 31.08.2015); https://toloka.to/t58628 . (Дата звернення: 07.09.2018).

Тема 8. Руський літопис та його продовжувачі

Київський літопис. Видубицький монастир як новий центр літописання. Джерела Київського літопису. Історичні й географічні виміри сюжетів літопису. Опис протистояння Русі й Залісся, Русі й Степу. Хронологія династії Рюриковичів. Похід князя Ігоря Святославича на половців 1185 р. в Київському літописі.

Галицько-Волинський літопис. Час  і обставини написання твору. Історія нащадків Романа Мстиславича в літописному сюжеті. Король Данило Галицький і князь Володимир Василькович – центральні персонажі літопису.  Структура літопису. Опис протистояння Русі й держави Чінгізідів. Фольклорний матеріал у літописі (легенда про євшан-зілля).

Іпатіївське літописне зведення («Руський літопис»). Час і місце укладання. Списки. Рукопис, збережений в Іпатіївському монастирі в Костромі.

Літописання у Великому князівстві Литовському. Литовсько-руські (західноруські) літописи та їхні списки. Використання досвіду київського літописання для інтерпретації історії роду Ґедиміновичів. Українська тематика в літописах.

Рекомендовані джерела

Генсьорський А. І. Галицько-Волинський літопис: процес складання; редакції і редактор. К.: Вид-во АН УРСР, 1958. 101 с. URL: http://litopys.org.ua/hens2/hs.htm (Дата звернення: 31.08.2015).

Пріцак Омелян. Вступ // The Old Rus' Kievan and Galician-Volhynian Chronicles: The Ostroz'kyj (Xlebnikov) and Četvertyns'kyj (Pogodin) Codices (Harvard Library of Early Ukrainian Literature. Vol. VIII). Harvard University Press, 1990. P.xxxix-lxii. URL: http://izbornyk.org.ua/rizne/pritz.htm  (Дата звернення: 31.08.2015).

Федорак Назар. Поетика Галицько-Волинського літопису. Львів: Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, 2005. 262 с.

Тема 9. Житійна література

Житія свв. Бориса і Гліба. Подієва основа сюжету. Мотиви канонізації загиблих синів Володимира Великого. «Сказаніє о Борисѣ в Глѣбѣ»: проблема авторства, особливості втілення сюжету, використання документального матеріалу. «Чтеніє о Борисѣ в Глѣбѣ» Нестора Літописця: використання агіографічних моделей, структура сюжету, богословська концепція.

«Житіє прп. Феодосія Печерського» прп. Нестора Літописця. Історичні джерела сюжету. Час і обставини канонізації героя. Біографічні елементи житія. Образ матері Феодосія. Структура сюжету. Мотиви чудес у сюжеті. Використання житійної топіки. Побутування житія в середньовічній і ранньомодерній літературі.

Проблема становлення культу рівноапостольних князів Володимира і Ольги. Ранні редакції княжих житій. Житія Михаїла Чернігівського, Олександра Невського.

Житійні збірники: Четьї Мінеї, Прологи (Синаксарі). Найдавніші рукописи, їхнє походження. Використання в житійних збірниках ориґінального руського матеріялу.

Рекомендовані джерела

Александров Олександр. Старокиївська агіографічна проза ХІ – першої третини ХІІІ ст.: Монографія. Одеса: АстроПринт, 1999. 272 с.

Бугославський Сергій. Україно-руські пам’ятки  XI — XVIII в.в. про князів Бориса та Гліба: Розвідка й тексти. К.: З друкарні Всеукраїнської Академії Наук, 1928 . XXXIII; 206; II с. URL: http://byzantinorossica.org.ru/boris_gleb1.html  (Дата звернення: 31.08.2015).

Святые князья Борис и Глеб: исследование и тексты / исслед. и подг. текстов Н. И. Милютенко. СПб.: Изд. Олега Абышко, 2006. 432 с.

Сироїд Дарія. Житіє Теодосія Печерського: семіотична інтерпретація. Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів: Літературознавство/ Упоряд. і відп. ред. О. Мишанич. Чернівці: Рута, 2003. Кн. 1. С.186-189.

Тема 10. «Києво-Печерський патерик»

Становлення тексту: патерикові новели в «Повісті временних літ», «Житіє прп. Феодосія Печерського», листування Симона й Полікарпа.

Оповідання про заснування Успенської церкви. Його структура, місце в тексті «Києво-Печерського патерика».

Агіографічні оповідання (патерикові новели), їхні персонажі, місце творів у структурі послань Симона й Полікарпа. Арсеніївська редакція. Перша та друга Касіянівські редакції.

Оцінка твору Михайлом Грушевським. Роль у літературному житті ХІV-XVIII ст.

Переклади українською та іншими мовами.

Рекомендовані джерела

Абрамович Дмитро. Києво-Печерський патерик: Вступ. Текст. Примітки. К., 1931. xxvi; 235 c. Репринт 1991 р. URL: https://toloka.to/t48269 (Дата звернення: 31.08.2015).

Ігор Ісіченко, архиєп. Києво-Печерський патерик у літературному процесі кінця XVI – початку XVIII ст. в Україні. 2-е вид. Харків: Акта, 2015. 248 с.

Києво-Печерський патерик: Пер. Марія Кашуба і Н.Пікулик. Львів: Свічадо, 2001. 192 с. URL: http://www.truechristianity.info/ua/books/kyiv_pechersk_patericon.php  (Дата звернення: 31.08.2015).

Патерик Києво-Печерський / Упорядкувала, адаптувала українською мовою, склала додатки і примітки Ірина Жиленко. Відп. редактор В.М.Колпакова. 2-е вид. К., 2001. 348 с. URL: http://litopys.org.ua/paterikon/paterikon.htm (Дата звернення: 31.08.2015).

Тема 11. Паломницька література

Феномен паломництв у Середні віки. Маршрути паломництв. Сполучення релігійного й пізнавального чинників. Мотиви запису духовного досвіду паломника.

«Хожденіє» ігумена Даниїла. Образ автора. Історичні обставини паломництва, їхнє відображення в творі. Відомості про Русь, Візантію й Палестину доби хрестових походів.

Маршрут паломництва. Опис географії Святої Землі та її християнських пам’яток. Використання біблійних образів і мотивів.

Патріотичні інтенції. Побутові реалії в творі.

Рекомендовані джерела

Білоус Петро. Паломницький жанр в історії української літературі. Житомир, 1997. 159 с.

Данило ігумен. Житіє і ходіння Данила, Руської землі ігумена. Тисяча років української суспільно-політичної думки: У 9-ти т. К.: Дніпро, 2001. Том 1. С.373-392. —URL: http://litopys.org.ua/oldukr2/oldukr65.htm (Дата звернення: 31.08.2015).

Ісіченко Ігор, архиєп. Аскетична література Київської Руси. Харків: Акта, 2005. 374 с.

Шлегель А.А., Рукин М.Д., Мазур И.И. Средневековые паломничества к Святой Земле в текстах пилигримов. Москва, 2013. 308 с. URL: http://www.trinitas.ru/rus/doc/0001/005a/1313-srm.pdf (Дата звернення: 08.09.2018).

Тема 12. «Слово о полку Игоревѣ»

Проблема походження пам’ятки. Доля рукопису. Історія публікації тексту. «Темні місця» в «Словѣ о полку Ігоревѣ».

Дискусії про автентичність твору. Погляди «школи скептиків», Луї Леже, Андре Мазона, Олександра Зіміна, Олжаса Сулейменова, Едварда Кінана.

Історична основа сюжету. Розповідь про Ігорів похід у Київському літописі. Особливості інтерпретації сюжету. Відображення протистояння Русі та Степу, династій Мономаховичів і Ольговичів.

Жанр твору, його відношення до феодального епосу та ораторської прози. Погляди Дмитра Лихачова на відображення в тексті рис «плачу» й «слави». Порівняння з «chanson de geste».

Система персонажів: Ігор Святославич, Всеволод Святославич, Євфросинія Ярославна, Святослав Всеволодович. Половецькі вожді (Ґзак, Кончак). Епізодичні згадки про руських князів. Овлур (Лавр).

Поетика, роль у ній фольклорних елементів. Постійні епітети; порівняння. Символічний світ «Словa о полку Ігоревѣ».

Рекомендовані джерела

Білоус Петро. «Слово про Ігорів похід»: казка зі щасливим кінцем. Білоус Петро. Літературна медієвістика: Вибрані студії: В 3 т. Житомир: Рута, 2012. Т. 2. С. 240-251.

Гординський Святослав. Слово о полку Ігореві і українська народна поезія. Вінніпег, 1963. 94 с. [Електронний ресурс]. http://diasporiana.org.ua/literaturoznavstvo/1620-gordinskiy-s-slovo-o-polku-igorevi-i-ukrayinska-narodna-poeziya/ (Дата звернення: 13.07.2014).

Іларіон (Огієнко), митр. Слово про Ігорів похід: Літературна монографія. 2-е вид. Вінніпег, 1967. 251 с. URL: http://diasporiana.org.ua/literaturoznavstvo/978-ilarion-mitr-slovo-pro-igoriv-pohid-literaturna-monografiya/

Зимин А.А. Слово о полку Игореве. С.-Петербург : ДБ (Дмитрий Буланин), 2006. 513, [2] с. URL: http://coollib.com/b/237197/read (Дата звернення: 30.08.2015).

Лихачев Д. С. Слово о полку Игореве: Историко-литературный очерк / Отв. ред. В. П. Адрианова-Перетц. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. 164 с. URL: http://feb-web.ru/feb/slovo/texts/a50/a50-229-.htm  (Дата звернення: 30.08.2015).

Пріцак Омелян. Коли і ким було написано «Слово о полку Ігоревім». К. : Обереги, 2008.– 360 с.

Слово о полку Ігоревім та його поетичні переклади й переспіви в українській літературі. Видання підготував Олекса Мишанич. Харків: Акта, 2003. 668 с.

Энциклопедия «Слова о полку Игореве»: В 5 томах / Рос. акад. наук. Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом); Ред. кол.: Л. А. Дмитриев, Д. С. Лихачев, С. А. Семячко, О. В. Творогов (отв. ред.). СПб.: Дмитрий Буланин, 1995. Т.1-5. URL: http://feb-web.ru/feb/slovenc/es/  (Дата звернення: 30.08.2015).

Тема 13. Загальна характеристика епохи Ренесансу  (середина XV – XVI ст.)

Етимологія терміну «Ренесанс». Особливості розвитку мистецтва Ренесансу в різних європейських країнах. Генеза літератури Ренесансу; використання античних і середньовічних традицій. Характерні риси естетики Ренесансу. Міфологічні образи й мотиви в творах, посилення етнічної самобутності, широке використання народних мов.

Художній стиль Ренесансу. Повернення до ідеалів античної естетики. Секуляризаційні тенденції. Ощадливість, стриманість, нормативність. Входження української літератури в спільний культурний простір латиномовної Європи. Дискусії про український Ренесанс.

Гуманізм як історико-культурне явище. Філологічні виміри ренесансного гуманізму. Вивчення стародавніх мов (класичної латини, грецької, гебрейської), вдосконалення техніки перекладу.

Розвиток освіти. Українські студенти в Краківському, Празькому та західноєвропейських університетах. Острозька Академія. Братські школи. «Сім вільних мистецтв» («septem artes liberales») та їхнє викладання в Україні. Єзуїтські колеґії в Україні та їхній вплив на розвиток освіти.

Укладання граматик і словників. Фольклорні записи. Балада «Дунаю, Дунаю, чему смутен течеш?» в граматиці Яна Благослава (1571). Граматика Лаврентія Зизанія (1596).

Виникнення і розвиток друкарства. Перша друкована книга українського автора – «Прогностична оцінка поточного 1483 року» Юрія Дрогобича. Краківські видання Швайпольта Фіоля: Октоїх, Часослов, Тріодь постова і квітна (1491-1492). Видання Франциска Скорини та їхнє поширення у Великому князівстві Литовському. Загадка львівської друкарні Степана Дропана. Видавнича діяльність Івана Федорова в Україні (1573-1583).

Реформаційні рухи. Виступ Мартіна Лютера й початок Реформації (1517). Діяльність Жана Кальвіна, поширення кальвінізму в Речі Посполитій та на Закарпатті. Родина Радзивилів і поширення кальвінізму в Речі Посполитій. Протестантські громади на Україні. Социніани («польські брати»); Раківська академія.

Переклади Біблії національними мовами. Переклади Франциска Скорини. Острозька Біблія (1581) – перше повне видання церковнослов’янського перекладу Біблії. Переклади Василя Тяпинського, Валентина Негалевського. Пересопницьке Євангеліє. Крехівський Апостол.

Братський рух в Україні, відображення в ньому ідей Реформації. Львівське ставропігійське братство, його суспільна й культурно-освітня діяльність. Юрій Рогатинець та інші діячі Львівського братства. Братства в Рогатині, Перемишлі та ін. містах.

Криза Київської православної митрополії. Початок Контрреформації. Тридентський собор, його вплив на проповідництво, церковну освіту й публіцистику. Орден єзуїтів; участь єзуїтів у культурному житті Речі Посполитої. Єзуїтські колегії. Календарна реформа папи Григорія ХІІІ і її вплив на суспільне життя.

Рекомендовані джерела

Голенищев-Кутузов И.Н. Гуманизм у восточных славян: Украина и Белоруссия. М.: Изд-во АН СССР, 1963. 94 с.

Ґудзяк Борис. Криза і реформа: Київська митрополія, Царгородський патріархат і генеза Берестейської унії / Пер. з англ. Львів: Інстітут історії церкви Львівської богословської академії, 2000. XVI с. + 426 с. – URL: http://ua.bookfi.org/book/1338390 (Дата звернення: 10.07.2014).

Литвинов Володимир. Ренесансний гуманізм в Україні. К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2000. 472 с. URL: http://litopys.org.ua/lytv/lyt.htm  (Дата звернення: 10.07.2014).

Наливайко Дмитро. До проблеми Ренесансу в українській літературі. URL: http://www.medievist.org.ua/2013/02/blog-post_838.html  (Дата звернення: 10.07.2014).

Огієнко Іван. Історія українського друкарства. URL: http://litopys.org.ua/ohdruk/ohd.htm (Дата звернення: 10.07.2014).

Чижевський Д. Історія української літератури. Прага: Вид-во Юрія Тищенка, 1942. Кн. 2. ІV. Ренесанс та реформація. V. Барок. 144 с. URL: http://diasporiana.org.ua/literaturoznavstvo/14426-chizhevskiy-d-istoriya-ukrayinskoyi-literaturi-kn-2-iv-renesans-ta-reformatsiya-v-barok/ (Дата звернення: 08.09.2018).

Тема 14. Міжконфесійна полеміка

Зміст і проблематика міжконфесійної полеміки. Конфесійні виміри національної ідентичності. Проблема асиміляції суспільних еліт у Речі Посполитій і її обрядово-релігійні чинники.

Станіслав Оріховський. Біографія. Гасло «Gente Ruthenus – Natione Polonus». Промови «Про турецьку загрозу» або «Турчики» (1543-1544). Заклик до релігійного порозуміння, поваги до українських традицій у трактаті «Хрещення русинів» (1544). Антиримська кампанія та її відображення в трактатах «Про целібат» (1547), «Розрив із Римом» (1551).

Польські імпульси міжконфесійної полеміки. О. Петро Скарга. Місце Петра Скарги в літературному й суспільному житті Речі Посполитої. Трактати «Про єдність Церкви Божої» (1577), «Берестейський собор» (1597). «Виклад віри Римської Церкви» (1586) о. Бенедикта Гербеста.

Острозький гурток полемістів. «Ключ Царства Небесного» і «Календар римський новий» Герасима Смотрицького (1587). Жанрово-стильові особливості полемічних памфлетів. Проблематика памфлетів Герасима Смотрицького, використання в них міжнародного новелістичного матеріалу. Книга Василя Суразького «О єдиной истинной православной вѣрѣ» (1588), використання в ній документального матеріалу. Твори Клирика Острозького: послання до Іпатія Потія, «Исторіа о листрикійском … Флоренском синодѣ» (1598). Проблема авторства. «Апокрисис» Христофора Філалета (1597), дискусії про його авторство. Композиція, джерела використаного матеріалу.

«Пересторога». Проблема авторства. Гуманістичні тенденції змісту. Сюжет, його структура, використання історичних джерел. Стиль.

Іван Вишенський. Відомості про біографію. Літературні взірці творів Івана Вишенського. «Писаніє до всѣх обще, в Лядской землѣ живущих» та «Порада» як відображення суспільно-етичних позицій письменника. Послання до опонентів: «Писаніє к утѣкшим от православноє вѣры єпископом», «Краткословный отвѣт Петру Скарге». Діалогізація тексту в «Обличеніи діавола-міродержца». Конфлікт зі Львівським братством і його відображення в посланні до стариці Домникії. Своєрідність стилю.

Рекомендовані джерела

Вирський Дмитро. Станіслав Оріховський-Роксолан: життя і пам’ять. К.: Ін-т історії України, 2013. 215 с. URL: http://chtyvo.org.ua/authors/Vyrskyi_Dmytro/Stanislav_Orikhovskyi-Roksolan_zhyttia_i_pamiat/ (Дата звернення: 31.08.2015).

Голенищев-Кутузов И. Украинский и белорусский гуманизм // Голенищев-Кутузов И. Славянские литературы: Статьи и исследования. М. : Худож. лит., 1973. С. 132-216. URL: http://www.twirpx.com/file/1408044/ (Дата звернення: 31.08.2015).

Оріховський Станіслав. Твори. Пер. з латинської та старопольської В. Д. Литвинова.— К.: Дніпро, 2004. 675 с. URL: https://toloka.to/t63780 (Дата зверненння: 08.09.2015).

Острозька академія XVI – XVII століття. Енциклопедія. Острог : Видавництво. Національного університету “Острозька академія”, 2011. 512 с. URL: http://eprints.oa.edu.ua/96/1/OA-encykl_2_03_11.pdf  (Дата звернення: 29.08.2017).

Поплавська Н.М. Полемісти. Риторика. Переконання: українська полемічно-публіцистична проза кінця XVI – початку XVII ст. Тернопіль, 2007. 379 с.

Скабаланович Н. Об Апокрисисе Христофора Филалета. СПб.: Типографія К. В. Трубникова, 1873. 225 с. URL: http://relig-library.pstu.ru/modules.php?name=1555  (Дата звернення: 31.08.2015).

Яременко П. К. Український письменник-полеміст Христофор Філалет і його «Апокрисис». Львів: Вид-во Львівського у-ту, 1964. 109 с.

Семінар 2. Творчість Івана Вишенського

Суспільно-культурний контекст творчості Івана Вишенського.

Відомості про життєвий шлях Івана Вишенського. Походження, стосунки з Острозьким гуртком. Перебування на Афоні. Подорож в Україну і конфлікт зі Львівським братством.

Рання творчість Івана Вишенського. “Посланіє до всіх обще, в Лядской землі живущих”.

Берестейська унія в творах Івана Вишенського. “Послання до єпископів”. Поетика.

Діалог у творчості Івана Вишенського. “Обличеніє диявола миродержця”.

Рекомендовані джерела

Вишенський Іван. Твори: Пер. з кн. укр. Валерія Шевчука. К.: Дніпро, 1986. 112 с. URL: http://sites.utoronto.ca/elul/Vyshenskyi/Vyshenskyi-Tvory.pdf (Дата звернення: 31.08.2015).

Ісіченко Ігор, архиєп. Іван Вишенський і Львівське братство: літературні аспекти діялогу. ΠΡΟΣΦΩΝΗΜΑ: Текст і контекст. Львів: Свічадо, 2013. С. 97-109. (Львівська медієвістика. Випуск 4).

Сумцов Н.Ф. Иоанн Вышенский: Южнорусский полемист начала XVII века. Киевская старина. 1885. № 4. С. 649-677. URL: http://www.docme.ru/doc/286540/sumcov-n.-f.-ioann-vyshenskij (Дата звернення: 30.08.2015).

Франко Іван. Іван Вишенський і його твори // Франко І.Я. Зібрання творів: У 50 т. К. : Наук. думка, 1981. Т. 30. С. 7-211. URL: http://chtyvo.org.ua/authors/Franko/Zibrannia_tvoriv_u_50_tomakh_t30 (Дата звернення: 30.08.2015).

Яременко П.К. Іван Вишенський. К. : Вища шк., 1982. 141 с.

Тема 15. Ренесансні поети-гуманісти

Юрій Дрогобич. Біографія. Вірш-посвята папі Сіксту IV. Ідеальний образ освіченого ієрарха. Гуманістична декларація перспектив науки й літератури.

Павло Русин з Кросна – перший гуманістичний поет. Біографія. Збірка «Пісні Павла Русина з Кросна» (1509). Антична образність. Автобіографічні мотиви. Жанрова природа віршів; строфічна будова.

«Роксоланія» Севастяна Кльоновича (1584) як поема-ідилія. Відомості про автора. Сюжет і композиція поеми. Форми поетичної інтерпретації природи, історії, народних звичаїв України. Багатство метафоричної та символічної образності.

Вірші Герасима Смотрицького з «Острозької Біблії» (1581): «На герб князів Острозьких», «До читателя». Засоби творення образу героя. Геральдичні образи і мотиви. Місце Герасима Смотрицького в Острозькому вченому гуртку.

Андрій Римша. Відомості про автора. «Хронологія» (1581). Геральдичні вірші.

«Просфонима» (1591). Історія появи. Зв’язок зі шкільним побутом. Адресат віршів. Композиція, драматургічні елементи в ній.

Віршовий полемічний комплекс 80-х –– початку 90-х років XVI ст. «Скарга нищих до Бога», вірші з Києво-Михайлівського та Загоровського збірників, їхня генеза. Проблематика віршів.

Рекомендовані джерела

Ісаєвич Я.Д. Юрій Дрогобич. К. : Молодь, 1972. 121, [1] с. URL: http://chtyvo.org.ua/authors/Isayevych_Yaroslav/Yurii_Drohobych/ (Дата звернення: 29.08.2017).

Острозька Академія XVI-XVII ст.: Енциклопедія.  Острог: Національний університет «Острозька академія», 2011.  – URL: http://eprints.oa.edu.ua/96/  (Дата звернення: 13.08.2014).

Савчук О. Павло Русин з Кросна. URL: http://uahistory.info/2013/01/22/print:page,1,pavlo_rusin_z_krosna.html  (Дата звернення: 10.07.2014).

ΠΡΟΣΦΩΝΗΜΑ: текст і контекст. Зб. наук. праць / За ред. Богдани Криси. Львів: Свічадо, 2013. 328 с.

Українська література XIV-XVI ст.: Упор. В.Л. Микитась. К.: Наук. думка, 1988. 600 с. URL: http://litopys.org.ua/old14_16/old14.htm (Дата звернення 31.08.2015). https://toloka.to/t37701 (Дата звернення 08.09.2018).

Українська поезія XVI ст. / Упор. Василь Яременко. К.: Молодь, 1987. 287 с. URL: http://1576.ua/books/4721 (Дата звернення 31.08.2015).

 

Iнформаційні ресурси в Інтернеті

Архив Юго-Западной России, издаваемый временной комиссией для разбора древних актов... : [В 37 т.]. - Киев, 1859-1914. URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/1793-arhiv-yugo-zapadnoy-rossii-izdavaemyy-vremennoy-komissiey-dlya-razbora-drevnih-aktov-v-37-t-kiev-1859-1914 (Дата звернення 26.01.2017).

Diasporiana: Електронна бібліотека. Проект зі збереження інтелектуальної спадщини української діаспори. URL: http://diasporiana.org.ua (Дата звернення 26.01.2017).

Ізборник URL: http://litopys.org.ua/ (Дата звернення 26.01.2017).

Киевская старина – Київська минувшина: Всі журнали. URL: http://iht.univ.kiev.ua/library/kievskaya-starina/all-volumes (Дата звернення 26.01.2017).

Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической комиссией URL: http://www.runivers.ru/lib/book7652/  (Дата звернення 26.01.2017). Памятники полемической литературы: тт. 4, 7, 19.

Франко Іван. Зібрання творів у п’ятдесяти томах. URL: http://www.bookva.org/books/1940  (Дата звернення 26.01.2017).

 

Comments