Історія Христової Церкви в Україні

Лекція 1. Вступ

Історія Церкви як наука. Школа «Аннали»: нова історична наука, глобальна історія, антропологічна історія. Феноменологія, екзистенціалізм та історія. Наративна філософія історії.

Джерела церковної історії.

Становлення історико-церковної науки в Україні. Вивчення історії Церкви в ХХ ст. Сучасна історико-церковна наука в Україні.

Періодизація історії Церкви й структура курсу.

Література:

Зашкільняк Леонід. Методологія історії: Від давнини до сучасності. Львів:ЛНУ імені Ів. Франка, 1999. 227 с.

Лекція 2. Хрещення Руси-України

Феномен поганства. Джерела відомостей про дохристиянські вірування Русі. Поганські боги. Культ. Міфологія

Апостоли Христові й Україна. Християнство в Північному Причорномор’ї. Місія рівноапостольних Кирила і Мефодія.

Хрещення князя Аскольда.

Латинські місії в Україні. Хрещення княгині Ольги. Хрещення князя Володимира Великого.

Література:

Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. К.: Наук. думка, 1988. 260 с. https://toloka.to/t28097

Збірник праць Ювілейного Конґресу: Науковий конґрес у 1000-ліття хрищення Руси-України у співпраці з Українським Вільним Університетом. Мюнхен, 1988/1989. XVI; 1002 c. http://diasporiana.org.ua/religiya/6566-yuvileyniy-zbirnik-prats-naukovogo-kongresu-u-1000-littya-hreshhennya-rusi-ukrayini/

Лекція 3. Становлення Київської митрополії

Утворення Київської митрополії. Перші київські митрополити.

Візантійський обряд в Україні. Сакральне мистецтво. Канонічне право Київської митрополії.

Релігійна політика київських князів. Єпархіяльний устрій Київської митрополії. Монастирі.

Культ святих. Канонізаційні процеси.

Література:

Федотов Г.П. Христианство Киевской Руси. Федотов Г. П. Собрание сочинений: В 12 т. М.: Мартис, 2001. Т. 10. Русская религиозность. 382 с. https://azbyka.ru/otechnik/Georgij_Fedotov/russkaja-religioznost/1

Лекція 4. Київська митрополія в часи кризи княжої держави

Церковні аспекти протистояння Володимира-Суздальського (Москви) і Києва.

Татаро-монгольська навала. Церква в Золотій Орді. Переїзд київського митрополита на схід. Християнські церкви в Криму.

Король Данило Галицький. Утворення Галицької митрополії. Релігійний вимір включення Галичини до складу Польського королівства. Православна спільнота Великого князівства Литовського та її інституційне упорядкування.

Київська митрополія в Польсько-Литовській державі. Митрополити Григорій Цамблак й Ісидор. Флорентійська унія 1439 р. Відпадіння Московської митрополії.

Литература

Мончак Ігор. Флорентійський екуменізм у Київській Церкві: Унійна ідея в помісній еклезіяльній традиції / Пер. з англ. Романа Скакуна. Львів: Вид-во УКУ, 2012. XVI; 362 с.

Чубатий Микола. Княжа Русь-Україна та виникнення трьох східнослов’янських націй. Ню Йорк; Париж: Вид. Організації оборони чотирьох свобід України, 1964. 166 с.

Лекція 5. Українська церква часів Реформи

Річ Посполита – «притулок єретиків». Протестантські рухи в Україні: лютерани, кальвіністи, соціяніяни, «Чеські брати».

Контрреформація в Речі Посполитій. Товариство Ісусове; о. Петро Скарга. Богословська полеміка.

Братський рух. Князь Костянтин Василь Острозький і Острозький духовний центр. Острозька Академія. Видання Біблії.

Проголошення Московського Патріярхату і реакція на це в Україні.

Приїзди патріярха Єремії Траноса (1586, 1589). Архиєрейські собори 1590-х рр. Берестейська унія, її «артикули».

Православна Церква після Берестейського собору. Сеймова боротьба.

Література

Ґудзяк Борис. Криза і реформа: Київська митрополія, Царгородський патріархат і генеза Берестейської унії / Пер . з англ. Марії Габлевич. Львів: Ін-т Історії Церкви ЛБА, 2000. XVI; 426 c.

Ульяновський Василь. Князь Василь-Костянтин Острозький: Історичний портрет у галереї предків та нащадків. К.: Простір, 2012. 1370 с.

Лекція 6. Поділ Київської митрополії

Становлення унійної митрополії. Митрополити Іпатій Потій, Йосиф Велямин Рутський. Мученицька смерть і беатифікація архиєпископа Йосафата Кунцевича.

Василіянський чин. Його утворення 1617 р. і розвиток.

Патріярх Феофан в Україні. Відновлення православного єпископату 1620 р. Митрополити Йов Борецький, Петро Могила. Архиєрейські собори.

Київська братська і лаврська школи. Києво-Могилянська академія. Богословські студії («Євхологіон» 1642 р., «Катехизис» Петра Могили).

Монаше життя. Йов Княгиницький, Йов Залізо.

Література

Ваврик Михайло М., ЧСВВ. Нарис розвитку і стану василіянського чина XVII-XX ст.: Топографічно-статистична розвідка. Рим: Вид-во ОО. Василіян, 1979. XXIV; 218 с.

Жуковський Аркадій. Петро Могила й питання єдности Церков. Париж: Український Вільний Університет, 1969. 282 с.

Нагаєвський Ісидор. Об’єднання Церкви й ідея Патріярхату в Києві. Торонто: Добра книжка, 1961. 96 с.

Ричка В. М. Київ — Другий Єрусалим: з історії політичної думки та ідеології середньовічної Русі. К.: Інститут історії України, 2005. 243 с.

Лекція 7. Козацькі війни і церковне життя

Захист православ’я у риториці козацьких ватажків. Суспільні позиції київських митрополитів. Гадяцька унія 1658 р.

Церковна політика Гетьманщини. Гетьман Іван Мазепа. «Козацьке бароко».

Підпорядкування Київської митрополії Московському Патріярхові та її інтегрування Синодальною Церквою. Українські архиєреї на службі імперії.

Здобуття Києво-Могилянською колеґію статусу академії. Чернігівська та Переяславська колеґії.

Церква на Слобожанщині. Харківський колеґіум.

Література:

Плохій Сергій. Наливайкова віра: Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні / Пер. з англ. Софії Грачової. К.: Критика, 2005. 496 с.

Лекція 8. Церковне життя на Правобережній Україні

Релігійна політика Речі Посполитої.

Унійна Церква в Речі Посполитій та на Закарпатті.

Римсько-Католицька Церква після козаччини.

Православні громади на Правобережній Україні та Буковині. Гайдамаччина.

Література:

Балик Борис І., ЧСВВ. Інокентій Іван Винницький. Єпископ Перемиський, Самбірський, Сяніцький (1680-1700). Рим: Вид-во оо. Василіян, 1978. Х; 382 с.

Мірчук Петро. Коліївщина: Гайдамацьке повстання 1768 р. Нью Йорк: Наукове товариство ім. Т. Шевченка, 1973. 319 с.

Лекція 9. Церква під тиском «освіченої монархії».

Релігійна політика російських імператорів. Святіший Синод і «Відомство православного сповідання». Церква як знаряддя русифікації «Південно-Західного краю». Чинники релігійної ідентичності.

Поширення вільнодумства й антиклерикалізму. Біблійне товариство; перші переклади Святого Письма. Поширення протестантизму. Закон про свободу совісти 1905 р.

Нищення Унійної Церкви в Російській імперії.

«Йосифінські реформи» в Австрійській імперії. Єпископ Андрій Бачинський (1772-1809). Утворення Львівської митрополії. Церква і революція 1848 р. «Головна Руська рада». Драма Мукачівської єпархії.

Москвофіли й народовці. Феномен «восточництва». Реформа василіянського чернецтва. Львівський собор 1891 р. Митрополит Андрей Шептицький.

Література:

Іларіон, митр. Митрополит-мученик Арсеній Мацієвич: Історична монографія. Вінніпег, 1964. 279 с.

Стоколос Надія, Шеретюк Руслана. Драма Церкви: До історії скасування Греко-Уніатської Церкви в Російській імперії та викорінення її духовно-культурних надбань. Рівне: ПП ДМ, 2011. 320 с.

Шептицька Софія з Фредрів. Молодість і покликання о. Романа Шептицького. – Вінніпег; Торонто, 1965. 156 с.

Лекція 10. Церква в добу визвольних змагань (1917-1921 рр.)

Релігійна політика Центральної Ради, гетьманського уряду, Директорії.

Київська митрополія Московського Патріярхату перед викликом української незалежности. Всеукраїнський Православний собор 1918 р. «Тихонівці» й «обновленці».

Всеукраїнська Православна Церковна Рада. Проголошення УАПЦ. Митрополит Василь Липківський.

Протестантські визнання після падіння царату.

Література:

Ульяновський Василь. Церква в Українській державі: 1917-1920 рр. (доба Української Центральної Ради). К.: Либідь, 1997. 200 с. https://toloka.to/t57016

Ульяновський Василь. Церква в Українській державі: 1917-1920 рр. (доба Гетьманату Павла Скоропадського). К.: Либідь, 1997. 320 с. https://toloka.to/t57016

Лекція 11. Атеїстичний терор в СРСР.

Утвердження большевицького режиму в Україні й антицерковний терор. «Надзвичайна комісія» (ЧК) як знаряддя антицерковного терору.

Релігійне законодавство більшовицького режиму в Росії та УРСР. Закон про релігійні об’єднання 1929 р.

Союз войовничих безбожників.

Великий Терор 1929-1939 рр. «Безбожницька п’ятирічка».

Література:

Ігнатуша Олександр. Інституційний розкол Православної Церкви в Україні: Генеза і характер (ХІХ – 30-і рр. ХХ ст.). Запоріжжя: Поліграф, 2004. 440 с.

Липківський Василь, митр. Відродження Церкви в Україні 1917-1930. Торонто: Добра книжка, 1959. 336 с.

Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь в ХХ веке. М.: Республика, 1995. 512 с.

Лекція 12. Українські Церкви в «Другій Речі Посполитій»

Греко-Католицька Церква в міжвоєнній Польщі. Урядові обмеження; «сокальський кордон». Львівська Богословська академія. Монахи-студити й редемптористи. «Неоунія» на Волині.

Унормування правного статусу Православної Церкви в Польщі. Томос 1924 р. про надання автокефалії. Боротьба за українізацію церковного життя на Волині. «Ревіндикація» православних церков у 1937-1938 рр. на Холмщині й Підляшші.

Протестантський прозелітизм в українському середовищі.

Литература:

Гентош Ліліана. Митрополит Шептицький: 1923-1939. Випробування ідеалів. Львів: ВНТЛ-Класика, 2015. 586 с.

Купранець Орест Ф., ЧСВВ. Православна Церква в міжвоєнній Польщі: 1918-1939. Рим: Вид-во ОО. Василіян, 1974. ХХІІ; 236 с.

Мануїл, єродиякон. Історія Свято-Успенської Унівської Лаври і студійського монашества. Львів: Свічадо, 2005. 172 с.

Лекція 13. Церковне життя в Україні часів Другої світової війни (1939-1945 рр.).

Українські єпархії Польської Православної Церкви після окупації Польщі (1939-1941). Спроби підпорядкування Волинської єпархії Москві.

Репресії греко-католицького духовенства окупаційною владою. Капеланське служіння. Стосунки з владою.

Утворення УАПЦ. Обмеження діяльности УАПЦ німецькою адміністрацією. Приєднання до УАПЦ Харківсько-Полтавської єпархії. Митрополит Полікарп Сікорський.

Автономна Церква в Україні часів війни.

Включення РПЦ до державно-політичного устрою СССР. Залучення церковних діячів до пропагандистської діяльности. Нічна зустріч митрополитів зі Сталіним 4-5 вересня 1943 р. Помісний собор 1943 р. і відновлення патріяршества.

Література:

Міненко Тимофій, о. Православна Церква в Україні під час Другої світової війни 1939-1945 (Волинський період). Вінніпег; Львів: Логос; Колегія св. Андрія, 2000. 392 с.

Смирнов Андрій. Мстислав (Скрипник): Громадсько-політичний і церковний діяч. 1930-1944. Монографія. 2-е вид. К.: Смолоскип, 2009. 326 с.

Лекція 14. Українські Церкви поза Україною

Церковне життя української еміграції до початку Другої світової війни.

Організація церковного життя в таборах переміщених осіб.

Українська Католицька Церква в діяспорі по війні. Патріярх Йосиф Сліпий. Патріярхальний рух.

Греко-Католицька Церква в Польщі, Чехословаччині, Румунії та Югославії.

Православні українські спільноти в країнах поселення.

Протестантські визнання.

Література:

Галагіда Ігор. «І вас переслідувати будуть…»: Штрихи до історії репресій проти Української Греко-Католицької Церкви в Польщі у 1944-1957 рр. / Пер. з польськ. Галини Теодорович. Львів: Вид-во УКУ, 2017. 360 с.

Марунчак М. Українці в Румунії, Чехо-Словаччині, Польщі і Юґославії. Вінніпеґ, 1969. 68 с.

Нарис історії василіянського чину святого Йосафата. Рим: Вид-во ОО. Василіян, 1992. 640 с.

Пелікан Ярослав. Ісповідник віри між Сходом і Заходом: Портрет українського кардинала Йосифа Сліпого / Пер. з англ. Василь Ящун. К.: Варта, 1994. 304 с.

Лекція 15. Доля українських християн в СССР: 1944-1991

Радянська окупація України і Церква. Розгром УГКЦ і УАПЦ, «тихонівських» громад.

Церковна політика КПСС протягом 1956-1986 рр.

Російська Православна Церква – державна церква в країні войовничого атеїзму. Спроби перенесення до Москви центру світового православ’я. Ідея Вселенського собору та святкування 400-ліття автокефалії РПЦ 1948 р. Ювілей хрещення Руси 1988 р.

УГКЦ в катакомбах. Репресії щодо священнослужителів і активних мирян. Організація богословської освіти й монашого життя в підпіллі. Підпільні богослужіння.

Протестантські визнання в Україні.

Література:

Боцюрків Богдан. Українська Греко-Католицька Церква і Радянська держава (1939-1950) / Пер. з англ. Наталії Кочан. Львів: Вид-во УКУ, 2005. ХХ; 268 с. https://toloka.to/t32172

Літургія підпільної Церкви: Збірник на честь 25-ї річниці легалізації УГКЦ / За ред. Івана Говери. Рим; Тернопіль: Джура, 2014. 208 с.

Шліхта Наталя. Церква тих, хто вижив: Радянська Україна, середина 1940-х – початок 1970-х рр. Харків: Акта, 2011. 468 с.

Лекція 16. Церква в Українській державі

Київський екзархат РПЦ та його перетворення на УПЦ. Митрополит Філарет (Денисенко). Харківський собор 1992 р. Митрополит Володимир Сабодан.

Відновлення УАПЦ 1989 р. Патріярх Мстислав Скрипник. Урядові перешкоди для діяльности УАПЦ. Патріярх Димитрій Ярема. Розколи й самоліквідація 2018 р.

Ідея державної церкви та її втілення в проєкті УПЦ-КП. Патронування УПЦ-КП адміністраціями Леоніда Кравчука та Віктора Ющенка. Ідея Православної Церкви України. Томос про автокефалію 2019 р.

Боротьба за легалізацію УГКЦ 1988-1989 рр. Повернення в Україну патріярха Мирослава-Івана Любачівського. Відновлення та розвиток єпаріяльної структури, монаших чинів. Український католицький університет. Навчальне та інформаційне служіння УГКЦ.

Римсько-Католицька Церква. Відновлення єпископату й священства. Семінарії, монаші ордени.

Протестантські визнання. Харизматичні рухи.

Традиційні нехристиянські визнання. Нові культи та неорелігії. Неопоганство.

Джерела:

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій. Електронний ресурс: http://www.vrciro.org.ua/ua/

Всеукраїнський союз церков євангельських християн-баптистів. Електронний ресурс: https://www.baptyst.com/

Ісіченко Ігор, архиєп. «Ми просто йшли…»: Спогади. Харків: Акта, 2018. 614 с.

Львівська архідієцезія Римсько-Католицької Церкви в Україні. Електронний ресурс: http://www.rkc.lviv.ua/

Православна Церква України. Електронний ресурс: https://www.pomisna.info/uk/

Релігійні організації в Україні (станом на 1 січня 2019 р.) Електронний ресурс: https://risu.org.ua/ua/index/resourses/statistics/ukr_2019/75410/

Українська Греко-Католицька Церква. Електронний ресурс: http://ugcc.ua/

Українська Православна Церква. Електронний ресурс: http://orthodox.org.ua/

Курси історії Церкви

Великий А.Г., ЧСВВ. З літопису християнської України: Церковно-історичні радіолекції з Ватикану. Рим: Вид-во оо. Василіян, 1968-1977. Вип. 1-9.

Власовський Іван. Нарис історії Української Православної Церкви. Ню Йорк: Українська Православна Церква в США, 1955-1975. Т. 1-4, вип. 2.

Іларіон, митр. Українська Церква: Нариси з історії Української Православної Церкви: У 2 т. 2-е вид. Вінніпег: Вид. консисторії УГПЦ в Канаді, 1982. 368 с.

Ісіченко Ігор, архиєп. Історія Христової Церкви в Україні. 5-е вид. Харків: Акта, 2013. 760 с.

Мудрий Софрон, ЧСВВ, владика. Нарис історії Церкви в Україні. 4-е вид. Жовква: Місіонер, 2010. 544 с.

Пекар Атанасій В., ЧСВВ. Нарис історії Церкви Закарпаття. Рим; Львів: Місіонер, 1997. Т.1-2.

Федорів Юрій, свящ. Історія Церкви в Україні. Торонто, 1967. 364 с.

Чубатий Микола. Історія християнства на Руси-Україні. - Рим; Ню Йорк: Видання Українського Католицького Університету, 1965. Т. 1. 816 с.; 1976. Т. 2, ч. 1. 264 с.