Історія української літератури Х- XVIII ст.

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ X-XVIII СТ.: СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ, РЕНЕСАНС, БАРОКО

Методичні матеріали для студентів І курсу 035 «Філологія». Спеціалізація 035.034 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська.

 

Упорядник: архиєпископ Ігор Ісіченко, д.ф.н., проф.

Харків – 2022

Програма курсу

1. Становлення та розвиток української літератури в X-XVIII ст.

Обсяг поняття «українська література» в в X-XVIII ст. Фольклор як чинник літературного життя;. Суспільний і побутовий контекст функціонування писемних пам’яток. Релігійний контекст функціонування писемних пам’яток.

2. Епоха Середньовіччя: загальний огляд.

Cуспільно-культурні параметри епохи. Епічний стиль. Монументальний стиль. Орнаментальний стиль. Ритуал і поетична організація тексту. Біблія як великий код літератури.

3. Ораторська й учительна проза. «Слово о полку Ігоревім».

Перекладні проповіді. «Слово про закон і благодать» Іларіона. Творчість прп. Феодосія Печерського. Климент Смолятич як письменник. Проповіді свт. Кирила Туровського. «Повчання» князя Володимира Мономаха. «Слово о полку Ігоревім».

4. Літописання.

Перекладні хроніки (Георгія Амартола, Іоана Малали). Початок руського літописання. Прп.Нестор літописець як упорядник «Повісті временних літ». «Повість временних літ». Київський літопис. Галицько-Волинський літопис. Літописні зведення; Руський (Іпатіївський) літопис.

5. Житійна та паломницька проза.

Перекладна агіографія. Житійні сюжети в «Повісті временних літ». Житія свв.Бориса і Гліба. Сюжети про свв.рівноап.Ольгу й Володимира. «Житіє прп.Феодосія Печерського» прп.Нестора Літописця. Києво-Печерський патерик. «Хожденіє» ігумена Данила.

6. Епоха Ренесансу в Україні.

Гуманізм як історико-культурне явище. Українська література в європейському контексті. Реформація і Контрреформація. Братства. Літературні осередки України. Поети-гуманісти в Україні.

7. Міжконфесійна полеміка.

Станіслав Оріховський. Петро Скарга і Бенедикт Гербест. «Ключ Царства Небесного» і «Календар римський новий» Герасима Смотрицького. «Απόκρισις» Христофора Філалета. Твори Івана Вишенського.

8. Історико-культурні параметри епохи Бароко.

XVII - XVIII ст в історії української культури. Міжнародні орієнтації барокового письменства. Особливості барокової поетики. Напрямки еволюції жанрово-стильової системи. Періодизація епохи.

9. Барокова полемічна й проповідницька культура.

Творчий шлях Мелетія Смотрицького. «Θρήνος» Мелетія Смотрицького. «Παλινόδια» Захарії Копистенського. «Λίθος» Євсевія Пиміна. Творчість Іоаникія Ґалятовського. Проповіді Антонія Радивиловського. Байки і притчі Григорія Сковороди.

10. Житійна література XVII-XVIII ст.

Канонізаційні процеси  XVII-XVIII ст. Барокові редакції Києво-Печерського патерика. Житія новопрославлених святих (Йосафата Кунцевича, Йова Почаївського, Афанасія Берестейського). Збірки богородичних оповідань («Небо новоє» Іоаникія Ґалятовського, «Руно орошенноє» свт. Димитрія Туптала). «Книги житій святих» свт.Димитрія Туптала (Ростовського).

 11. Історико-мемуарна та паломницька проза.

«Σινόψις» (1674). «Козацькі літописи» як етап історичного самоусвідомлення нації. Літопис Самовидця. «Сказання про війну козацьку з поляками» Самійла Величка. Літопис Григорія Граб’янки. «Історія Русів». «Странствованія» Василя Григоровича-Барського.

12. Барокова поезія.

Теоретична поетика в українській школі XVII-XVIII ст. «Вірші на жалосний погреб гетьмана Сагайдачного» Касіяна Саковича. «Eucarhsthrion» Софронія Почаського. Поезія Івана Величковського. Збірка «Богогласник». «Сад божествених пісень» Григорія Сковороди. Історичні вірші про Хмельниччину. Феофан Прокопович як поет.

13. Гумористичне віршування.

«Мандровані дяки» як соціокультурний феномен. Бурлескно-травестійна поезія. Різдвяні та великодні вірші-орації. Гумористичні віршовані оповідання. Вірші про попа Негребецького, про Марка Пекельного, про Кирика. Соціальна сатира. «Доказательства Хама Данилея Кукси потомственні», «Плач київських монахів». Творча спадщина Івана Некрашевича.

14. Шкільна драма.

Драми-містерії. «Слово про збурення пекла». Міраклі. «Володимир» Феофана Прокоповича. Мораліте. «Милість Божа», «Воскресіння мертвих» Георгія Кониського.

15. Декламації, діалоги, інтермедії.

Ранні декламації та діалоги. «Разговор Великороссии с Малороссиею» Семена Дівовича. Інтермедії до драми Якуба Ґаватовича «Tragedia albo wizerunek śmierci Jana Chrzciciela, przesłańca Bożego». Вертепна драма.

Тексти

Середньовіччя

Книги Буття, Вихід, Суддів, 1-4 Царств (1-2 Самуїлова, 1-2 Царів), Псалмів, Проповідника (Еклезіяст), пророка Даниїла // Біблія (Святе Письмо). Старий Завіт.

Євангелія від Матея, Марка, Луки, Іоана // Біблія (Святе Письмо). Новий Завіт. Діяння святих апостолів, I і II послання св.ап.Павла до коринтян // Біблія (Святе Письмо). Новий Завіт.

* * *

Повість временних літ.

Іларіон, свт. Слово про закон і благодать.

Кирило Туровський, свт. Слово на неділю нову по Пасці.

Слово о полку Ігоревім.

Володимир Мономах. Повчання.

Сказання про Бориса і Гліба.

Нестор, прп. Житіє прп.Феодосія Печерського. Читання про Бориса і Гліба.

* * *

Галицько-Волинський літопис.

Києво-Печерський патерик.

Серапіон Володимирський. Слово 1-ше.

Слово про загибель Руської землі.

Данило ігумен. Хожденіє

Ренесанс

Станіслав Оріховський. Про турецьку загрозу. Напучення королю Сигізмунду Августу.

Юрій Дрогобич. Вступ до книги «Прогностична оцінка 1483 року.

Павло Русин з Кросна. Пісні.

Герасим Смотрицький. Вірші. Ключ Царства Небесного. Календар римський новий.

Андрій Римша. Хронологія.

Севастян Кльонович. Роксоланія.

Іван Вишенський. Послання до всіх, в лядській землі живущих. Послання до єпископів. Обличеніє диявола миродержця.

Пересторога.

Бароко

Ґаватович Якуб. Інтермедії до драми «Tragaedia albo wizerunek śmierci Jana Chrzchciciela, przesłańca Bożego» // Українська література ХVII ст. – К.: Наук. думка, 1987. – С.375-389.

Копистенський Захарія. Палінодія (уривки) // Українська література ХVII ст. – С.93-107.

Митура Олександр. Візерунок цнот Єлисея Плетенецького // Українська література ХVII ст. – С.87-92.

Сакович Касіян. Вірші на жалосний погреб Петра Конашевича Сагайдачного // Українська література ХVII ст. – С.220-238..

Смотрицький Мелетій. Тренос (уривки) // Українська література ХVII ст. – С.67-92.

Величко Самійло. Літопис / Пер. з кн.укр. Валерія Шевчука. – К.: Дніпро, 1991. – Т.1-2.

Величковський Іван. Повне зібрання творів. Дзигар цілий і напівдзигарик. – К.: Дніпро, 2004. – 192 с.

Величковський Іван. Твори. – К.: Наук. думка, 1972. – 191 с.

Вірші про Хмельниччину // Українська література XVII ст. – С.277-283. Ґалятовський Іоаникій. Ключ розуміння. – К.: Наук. думка, 1985.

Климентій Зіновіїв. Вірші. Приповісті посполиті. – К.: Наук. думка, 1971. – 390 с.

Літопис Самовидця. – К.: Наук. думка, 1971. – 207 с.

Лямент о пригоді нещасній мещан острозьких // Українська література ХVII ст. – С.257-268.

Почаський Софроній. Евхаристиріон // Українська література ХVII ст. – С.222-250.

Прокопович Феофан. Епінікіон. Запорожець кающійся. За Могилою Рябою. Володимир // Українська література XVIII cт. – С.30-35, 258-305.

Слово про збурення пекла // Українська література XVII cт. – С.364-374.

Транквіліон-Ставровецький Кирило. Перло многоцінноє // Українська література XVII ст. – С.269-276.

Вертепна драма // Українська література XVIII cт. – К.: Наук. думка, 1983. – С.415-445.

Вірша, говореная гетьману запорожцями 1791 р. Додаток до Вірші // Українська література XVIII cт. – С.168-177.

Головатий Антон. Пісні // Українська література XVIII cт. – С.86.

Граб’янка Григорій. Літопис / Пер. зі староукр. – К.: Т-во «Знання», 1992. – 192 с.

Григорович-Барський Василь. Странствованія // Українська література XVIII cт. – С.528-571.

Дівович Семен. Разговор Великороссии с Малороссиею // Українська література XVIII cт. – С.384-414.

Доказательства Хама Данилея Кукси потомственні // Українська література XVIII cт. – С.211-212.

Інтермедії до драм Георгія Кониського та Митрофана Довгалевського.

Історія русів / Пер. з рос. Івана Драча. – К.: Рад. письменник, 1991. – 318 с.

Климовський Семен. Їхав козак за Дунай // Українська література XVIII cт. – С.45.

Бог Предвічний народився. Нова радість стала. Небо і земля нині торжествують // Колядки і щедрівки. – Львів: Свічадо, 1998. – С. 6-7, 18, 19, 42.

Кониський Георгія. Воскресіння мертвих // Українська література XVIII cт. – С.337-356.

Милість Божа // Українська література XVIII cт. – С.306-324.

Некрашевич Іван. Вірші // Українська література XVIII cт. – С.240-257.

Отець Негребецький // Українська література XVIII cт. – С.224-229.

Падальський Олександр. Піснь о світі // Українська література XVIII cт. – С.63-65.

Пашковський Іван. Пісні світові // Українська література XVIII cт. – С.69-72.

Пекельний Марко // Українська література XVIII cт. – С.185-192.

Плач дворянина // Українська література XVIII cт. – С.213-214.

Плач київських монахів // Українська література XVIII cт. – С.216-224.

Сковорода Григорій. Сад божественних пісень. Басни Харьковскія. Благодарный Еродій. Убогій Жайворонок // Сковорода Григорій. Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади. Листи. – К.: Наук. думка, 1983. – С.34-60, 86-111, 300-335.

ВИДАННЯ ТЕКСТІВ

Середньовіччя

Абрамович Дмитро. Києво-Печерський патерик: Вступ. Текст. Примітки. – К., 1931. – xxvi; 235 c. - Репринт 1991 р.

Антологія української поезії : В 6 т. – К. : Дніпро, 1984. – Т. 1. Українська дожовтнева поезія. Твори поетів XI-XVIII ст. – 454 с.

Біблія або книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту, із мови давньоєврейської та грецької на українську наново перекладена: Пер. Івана Огієнка. – Українське Біблійне товариство, 2005. – 1375 с.

Бугославський Сергій. Україно-руські пам’ятки XI – XVIII в. в. про князів Бориса та Гліба : Розвідка й тексти / Сергій Бугославський. – К., 1928. – ХХХІІІ ; 206 ; ІІ с.

Києво-Печерський патерик: Пер. Марія Кашуба і Н.Пікулик. – Львів: Свічадо, 2001. – 192 с.

[Левицький Ярослав, о. ] Перші українські проповідники і їх твори. – 2-е вид. – Рим, 1973. – 188 с.

Літопис Руський: За Іпатським списком переклав Леонід Махновець. – К.: Дніпро, 1989. – XVI; 591 c.

Літописні оповіді про похід князя Ігоря / упор., досл., перекл. В.Франчук. – К.: Наукова думка, 1988. – 191 с.

Патерик Києво-Печерський за редакцією, написаною 1462 року по Різдві Христовому печерським ченцем Касіяном / Упор., адаптування укр. мовою, додатки та примітки Ірини Жиленко. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська Academia», 1998. – 348 с.

Полное собрание русских летописей. – СПб., 1908. – Т. 2. Ипатьевская летопись. – 937 с.

Святе Письмо Старого та Нового Завіту: Повний переклад, здійснений за ориґінальними єврейськими, арамейськими та грецькими текстами під час Другого Ватиканського Вселенського собору. – Barañain: Editorial Verbo Divino, 1988. – xx; 1068; 352 c.

«Слово о законі і благодаті» київського митрополита Іларіона / Реконструкція укр. абеткою, пер. укр. мовою Микола Ткач. – К. : Гулевичівна, 2003. – 64 с.

«Слово о полку Ігоревім» в українських художніх перекладах і переспівах ХІХ-ХХ ст.: Упор. С. І. Маслов. – К.: Вид-во АН УРСР, 1953. – 251 с.

«Слово о полку Ігоревім» та його поетичні переклади й переспіви в українській літературі. – Харків: Акта, 2008. – 668 с.

Українська література ХІ – XVIII ст.: хрестоматія; за ред. П.В. Білоуса. – К.: ВЦ «Академія», 2011. – 688 с.

Українська поезія: Кінець XVI – початок XVII ст. / Упорядники В. П. Колосова, В. І. Крекотень. – К.: Наук. думка. – 1978. – 431 с.

Українська поезія XVIІ століття (перша половина): Упор. Василь Яременко. – К.: Рад. письменник, 1988. – 360 с.

Українські гуманісти епохи Відродження. – К.: Наукова думка; Основи, 1995. – Ч.1-2.

Хрестоматія давньої української літератури (до кінця XVIII ст.) / Упор. О.І.Білецький. – 3-є вид. – К.: Рад. школа, 1967. – 783 с.

Хронiка-2000 : Укр. культурологiчний альманах. Вип. 53–54. Світочі Христової віри / Редкол.: Ю. Буряк (гол.ред.) та iн. [Текст]. – К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2003. – 785 с.

Ренесанс

Вишенський Іван. Вибрані твори. – К.: Дніпро, 1972. – 126 с.

Вишенский Иван. Сочинения / Подг. текста, статья и комментарии И.П. Еремина. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1955. – 372 с.

Вишенський Іван. Твори: Пер. з кн. укр. Валерія Шевчука. – К.: Дніпро, 1986. – 112 с.

Кльонович Себастьян Фабіан. Роксоланія: Пер. з лат. Михайло Білик. – К.: Дніпро, 1987. – 94 с.

Оріховський Станіслав. Твори. – К.: Дніпро, 2004. -  672 с.

Смотрицький Герасим. Ключ Царства небесного. – Житомир, 2005. – 44; 121 с.

Слово многоцінне: Хрестоматія української літератури (кінець XVI – XVIII ст.): Упор. Валерій Шевчук, Василь Яременко. – К.: Аконіт, 2006. – Кн.1-4.

Українська література XIV-XVI ст.: Упор. В.Л. Микитась. – К.: Наук. думка, 1988. – 600 с.

Українська поезія XVI століття: Упор. Василь Яременко. – К.: Рад. письменник, 1987. – 287 с.

Бароко

Величко Самійло. Літопис / Пер. з кн.укр. Валерія Шевчука. – К.: Дніпро, 1991. – Т.1-2.

Величковський Іван. Твори. – К.: Наук. думка, 1972. – 191 с.

Галятовський Іоаникій. Ключ розуміння. – К.: Наук. думка, 1985. – 445 с.

Грабянка Григорій. Літопис / Пер. зі староукр. – К.: Т-во «Знання», 1992.- 192 с.

Григорович-Барський Василь. Мандри по святих місцях Сходу з 1723 по 1747 рік / Пер., післямова, примітки Петра Білоуса; Передм. О. Субтельного. – К.: Основи, 2000. – 768 с.

Давній український гумор і сатира: Упор. Л.Є.Махновець. – К.: Держлітвидав України, 1959. – 496 с.

Збірник козацьких літописів: Густинський, Самійла Величка, Грабянки. – К. : Дніпро, 2006. – 976 с.

Історія русів / Пер. з рос. Івана Драча. – К.: Рад. письменник, 1991. – 318 с.

Климентій Зіновіїв. Вірші. Приповісті посполиті. – К.: Наук. думка, 1971. – 390 с.

Косов Сильвестр. Патерик / Упор., перек. Ю.Мицика. –К., 2007. – 156 с.

Літопис Самовидця. – К.: Наук. думка, 1971. – 207 с.

Сковорода Григорій. Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади. Листи. – К.: Наук. думка, 1983. – 542 с.

Сковорода Григорій. Повна академічна збірка творів / За ред. проф. Леоніда Ушкалова. – Харків: Майдан, 2010. – 1400 с.

Сковорода Григорій. Повне зібрання творів: У 2 т. – К.: Наук. думка, 1973. – Т. 1-2.

Українська література XIV-XVI ст.: Упор. В.Л. Микитась. – К.: Наук. думка, 1988. – 597 с.

Українська література ХVII ст.: Упор. В.І.Крекотень. – К.: Наук. думка, 1987. – 605 с.

Українська література XVIII ст.: Упор. О.В.Мишанич. – К.: Наук. думка, 1983. – 694 с.

Українські інтермедії XVII-XVIII ст.: Пам’ятки давньої української літератури / АН УРСР; Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка / М.К. Гудзій (вступ.ст.і відп.ред.), Л.Є. Махновець (підгот.). – К. : Видавництво АН УРСР, 1960. – 239с.

Хрестоматія давньої української літератури (до кінця XVIII ст.) / Упор. О.І.Білецький. – 3-є вид. – К.: Рад. школа, 1967. – 783 с.

Чернігівські Афіни. – К.: Мистецтво, 2002. – 285 с.

Ізборник : Історія України IX-XVIII ст. Першоджерела та інтерпретації – Режим доступу: http://izbornyk.org.ua 

Славянская Библия для Windows / С. А. Федосов. – Режим доступу: http://www.sbible.boom.ru

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

Підручники

Білоус П.В. Історія української літератури XI-XVIII ст.: Навчальний посібник. – К.: Вид. центр «Академія», 2009. – 424 с.

Возняк Михайло. Історія української літератури: У 2 кн. – Львів, 1992-1994. – Кн.1-2.

Ісіченко Ігор, архиєп. Історія української літератури: епоха Бароко. XVII-XVIII ст.: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів; К.; Харків: Святогорець, 2011. – 567 с.

Ісіченко Ігор, архиєп. Історія української літератури: Середньовіччя Ренесанс. XI-XVI ст. Підручник для студентів філологічних факультетів університетів. Харків: Точка, 2021. 640 с.

Історія української літератури: У 12 т. – К.: Наук. думка, 1967. – Т.1. – 539 с; Т.2. – 483 с.

Чижевський Дмитро. Історія української літератури: Від початків до доби реалізму. – Тернопіль: Феміна, 1994. – 480 с.

Додаткові посібники

Волинський П.К., Пільгук І.І., Поліщук Ф.М. Історія української літератури: Давня література. – К.: Вища школа, 1969. – 432 с.

Горський В.С. Нариси з історії філософської культури Київської Русі (середина XII – середини XIII ст.). – К.: Наукова думка, 1993. – 163 с.

Горський В. С. Святі Київської Русі / В. С. Горський. – К. : Абрис, 1994. – 176 с.

Грушевський Михайло. Історія української літератури: В 6 т., 9 кн. – К., 1993-1995.

Єфремов Сергій. Історія українського письменства / Сергій Єфремов. – 4-е вид. – Ню Йорк : Вид. Ради оборони і допомоги Україні Українського Конґресового Комітету Америки, 1991. – 448 ; 459 с. (Передрук).

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Історія Христової Церкви в Україні: Підручник для вищих духовних шкіл. – 4-е вид. – Харків: Акта, 2008. – 700 с.

Історія української літератури: В 2 т. – К., 1987. – Т.1. – 631 с.; Т.2. – 483 с.

Крекотень В.І. Вибрані праці. – К.: Обереги, 1999. – 344 с.

Остроґорський Ґеорґ. Історія Візантії / Ґеорґ Остроґорський ; Пер. з нім. Анатолій Онишко. – Львів : Літопис, 2002. – 608 с.

Українське бароко. – Харків: Акта, 2004. – Т.1. – 636 с.

Франко Іван. Історія української літератури. Часть перша // Зібрання творів: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1983. – Т. 40. – С. 5-370.

Франко Іван. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. // Зібрання творів: У 50 т. – Т. 41. – К.: Наук. думка, 1984. – С. 194-470.

Чижевський Дмитро. Український літературний барок: Нариси. – Харків: Акта, 2003. – 460 с.

Шахматов А. А. История русского летописания / А. А. Шахматов. – СПб. : Наука, 2003. – Т. 1, кн. 1–2.

Шевченко Ігор. Україна між Сходом і Заходом: Пер. з англ. – Львів, 2001. – xx; 247 с.

Шевчук Валерій. Муза роксоланська: Українська література XVI-XVIII століть : У 2 кн. / В. О. Шевчук. – К. : Либідь, 2004. – Кн. 1: Ренесанс. Раннє бароко. – 398 с. : іл.

Шевчук Валерій. Муза роксоланська: Українська література XVI-XVIII століть : У 2 кн. / В. О. Шевчук. – К. : Либідь, 2005. – Кн. 2 : Розвинене Бароко. Пɿзнє Бароко. – 728 с.

Яковенко Наталя. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – 2-е вид. – К.: Критика, 2005. – 584 с.

Електронні ресурси

Ізборник. Історія України IX-XVIII ст. Першоджерела та інтерпретації  - http://izbornyk.org.ua або http://litopys.org.ua (дзеркало).

Гісторыя Беларусі IX-XVIII стагоддзяў. Першакрыніцы - http://starbel.narod.ru/index.html

Медієвіст: Українська латиномовна література - http://sites.google.com/site/medievistyka