Історія української літератури Х- XVIII ст.

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ X-XVIII СТ.: СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ, РЕНЕСАНС, БАРОКО

Методичні матеріали для студентів І курсу за фахом “Журналістика”

Упорядник: архиєпископ Ігор Ісіченко, д.ф.н., проф.

Харків – 2014

2 кредити

Лекцій – 30 год., семінарів – 6 год., консультацій – 2 год.

Метод викладання курсу: Курс розрахований на 48 навчальних годин та складається з 18 навчальних тижнів. Він включає 30 годин лекційних і 6 годин семінарських занять. З огляду на скорочення термінів праці використовується елементи дистанційного навчання. Передбачається проведення консультацій та позааудиторного навчання, а саме:

1. Ознайомлення з літературними текстами та науковими дослідженнями.

2. Написання реферату.

3. Підготовка до заліку.

Система оцінки та контролю. Курс орієнтовано на рейтинґову систему оцінки (в балах). Максимальна кількість становить 100 балів, що розподіляються так:

У курсі прийнято таку шкалу оцінок (у зіставленні національної системи оцінок,оцінок за шкалою ECTS та рейтинґової системи оцінок:

Вимоги до прийнятих у курсі видів контролю:

1. Підготовка до семінару передбачає ознайомлення з обов’язковою літературою у визначеному обсязі й вибіркове ознайомлення з додатковою літературою.

2. Праця на семінарі оцінюється в 5 балів: відсутність – 0, пасивна присутність – 2, участь у дискусії – 3, правильна відповідь – 4, повна правильна відповідь – 5.

3. Письмова робота на кожному семінарі оцінюється в 10 балів.

4. Реферат на визначену тему має обсяг близько 0,5 др. арк. (10-15 с. шрифтом Times New Roman кегель 14 через півтора інтервали), включає список використаної літератури. Реферат оцінюється в 15 балів.

5. Залік проводиться в письмовій формі протягом двох академічних годин. Залік оцінюється в 40 балів.

Програма курсу

1. Становлення та розвиток української літератури в X-XVIII ст.

Обсяг поняття «українська література» в в X-XVIII ст. Фольклор як чинник літературного життя;. Суспільний і побутовий контекст функціонування писемних пам’яток. Релігійний контекст функціонування писемних пам’яток.

2. Епоха Середньовіччя: загальний огляд.

Cуспільно-культурні параметри епохи. Епічний стиль. Монументальний стиль. Орнаментальний стиль. Ритуал і поетична організація тексту. Біблія як великий код літератури.

3. Ораторська й учительна проза. «Слово о полку Ігоревім».

Перекладні проповіді. «Слово про закон і благодать» Іларіона. Творчість прп. Феодосія Печерського. Климент Смолятич як письменник. Проповіді свт. Кирила Туровського. «Повчання» князя Володимира Мономаха. «Слово о полку Ігоревім».

4. Літописання.

Перекладні хроніки (Георгія Амартола, Іоана Малали). Початок руського літописання. Прп.Нестор літописець як упорядник «Повісті временних літ». «Повість временних літ». Київський літопис. Галицько-Волинський літопис. Літописні зведення; Руський (Іпатіївський) літопис.

5. Житійна та паломницька проза.

Перекладна агіографія. Житійні сюжети в «Повісті временних літ». Житія свв.Бориса і Гліба. Сюжети про свв.рівноап.Ольгу й Володимира. «Житіє прп.Феодосія Печерського» прп.Нестора Літописця. Києво-Печерський патерик. «Хожденіє» ігумена Данила.

6. Епоха Ренесансу в Україні.

Гуманізм як історико-культурне явище. Українська література в європейському контексті. Реформація і Контрреформація. Братства. Літературні осередки України. Поети-гуманісти в Україні.

7. Міжконфесійна полеміка.

Станіслав Оріховський. Петро Скарга і Бенедикт Гербест. «Ключ Царства Небесного» і «Календар римський новий» Герасима Смотрицького. «Απόκρισις» Христофора Філалета. Твори Івана Вишенського.

8. Історико-культурні параметри епохи Бароко.

XVII - XVIII ст в історії української культури. Міжнародні орієнтації барокового письменства. Особливості барокової поетики. Напрямки еволюції жанрово-стильової системи. Періодизація епохи.

9. Барокова полемічна й проповідницька культура.

Творчий шлях Мелетія Смотрицького. «Θρήνος» Мелетія Смотрицького. «Παλινόδια» Захарії Копистенського. «Λίθος» Євсевія Пиміна. Творчість Іоаникія Ґалятовського. Проповіді Антонія Радивиловського. Байки і притчі Григорія Сковороди.

10. Житійна література XVII-XVIII ст.

Канонізаційні процеси XVII-XVIII ст. Барокові редакції Києво-Печерського патерика. Житія новопрославлених святих (Йосафата Кунцевича, Йова Почаївського, Афанасія Берестейського). Збірки богородичних оповідань («Небо новоє» Іоаникія Ґалятовського, «Руно орошенноє» свт. Димитрія Туптала). «Книги житій святих» свт.Димитрія Туптала (Ростовського).

11. Історико-мемуарна та паломницька проза.

«Σινόψις» (1674). «Козацькі літописи» як етап історичного самоусвідомлення нації. Літопис Самовидця. «Сказання про війну козацьку з поляками» Самійла Величка. Літопис Григорія Граб’янки. «Історія Русів». «Странствованія» Василя Григоровича-Барського.

12. Барокова поезія.

Теоретична поетика в українській школі XVII-XVIII ст. «Вірші на жалосний погреб гетьмана Сагайдачного» Касіяна Саковича. «Eucarhsthrion» Софронія Почаського. Поезія Івана Величковського. Збірка «Богогласник». «Сад божествених пісень» Григорія Сковороди. Історичні вірші про Хмельниччину. Феофан Прокопович як поет.

13. Гумористичне віршування.

«Мандровані дяки» як соціокультурний феномен. Бурлескно-травестійна поезія. Різдвяні та великодні вірші-орації. Гумористичні віршовані оповідання. Вірші про попа Негребецького, про Марка Пекельного, про Кирика. Соціальна сатира. «Доказательства Хама Данилея Кукси потомственні», «Плач київських монахів». Творча спадщина Івана Некрашевича.

14. Шкільна драма.

Драми-містерії. «Слово про збурення пекла». Міраклі. «Володимир» Феофана Прокоповича. Мораліте. «Милість Божа», «Воскресіння мертвих» Георгія Кониського.

15. Декламації, діалоги, інтермедії.

Ранні декламації та діалоги. «Разговор Великороссии с Малороссиею» Семена Дівовича. Інтермедії до драми Якуба Ґаватовича «Tragedia albo wizerunek śmierci Jana Chrzciciela, przesłańca Bożego». Вертепна драма.

Семінари

Семінар 1. «Повість временних літ».

Сучасні уявлення про початок українського літописання. Нестор як упорядник «Повісті временних літ». Біблійські та візантійські джерела «Повісті временних літ». Передісторичне минуле Русі в легендах. Початок династії Рюриковичів. Князі Ігор, Ольга і Святослав. Князь Володимир Великий і хрещення України-Русі. Князь Ярослав Мудрий. Сини Ярослава Мудрого і початок княжих усобиць.

Семінар 2. Творчість Івана Вишенського.

Суспільно-культурний і релігійний контекст творчості Івана Вишенського: Реформація і релігійне життя України в XVI ст.; церковні стосунки в Речі Посполитій; релігійність шляхти і її асиміляція; Берестейська церковна унія. Відомості про життєвий шлях Івана Вишенського: хронологічні віхи життя і творчости; обставини перебування на Афоні; приїзд в Україну 1604-1605 рр.; відомості про останні роки життя. «Писаніє до всіх обще, в Лядской землі живущих» (1588). «Писаніє к утікшим от православної віри єпископом» (1598). «Обличение диявола-миродержца и прелестный лов его вѣка сего скоро погибающего, от совлекшагося с хитроуплетеных сѣтей его голяка-странника, ко другому, будущому вѣку грядущого, учиненое».

Семінар 3. Поетична творчість Григорія Сковороди.

Біографія Григорія Сковороди як текст. Філософські погляди Григорія Сковороди. Жанрова природа віршів Григорія Сковороди. Алегоризм композиції збірки «Сад божественних пісень». Версифікаційна культура Григорія Сковороди. Поетика віршів Григорія Сковороди в контексті українського бароко.

Тексти

Середньовіччя

Книги Буття, Вихід, Суддів, 1-4 Царств (1-2 Самуїлова, 1-2 Царів), Псалмів, Проповідника (Еклезіяст), пророка Даниїла // Біблія (Святе Письмо). Старий Завіт.

Євангелія від Матея, Марка, Луки, Іоана // Біблія (Святе Письмо). Новий Завіт. Діяння святих апостолів, I і II послання св.ап.Павла до коринтян // Біблія (Святе Письмо). Новий Завіт.

* * *

Повість временних літ.

Іларіон, свт. Слово про закон і благодать.

Кирило Туровський, свт. Слово на неділю нову по Пасці.

Слово о полку Ігоревім.

Володимир Мономах. Повчання.

Сказання про Бориса і Гліба.

Нестор, прп. Житіє прп.Феодосія Печерського. Читання про Бориса і Гліба.

* * *

Галицько-Волинський літопис.

Києво-Печерський патерик.

Серапіон Володимирський. Слово 1-ше.

Слово про загибель Руської землі.

Данило ігумен. Хожденіє

Ренесанс

Станіслав Оріховський. Про турецьку загрозу. Напучення королю Сигізмунду Августу.

Юрій Дрогобич. Вступ до книги «Прогностична оцінка 1483 року.

Павло Русин з Кросна. Пісні.

Герасим Смотрицький. Вірші. Ключ Царства Небесного. Календар римський новий.

Андрій Римша. Хронологія.

Севастян Кльонович. Роксоланія.

Іван Вишенський. Послання до всіх, в лядській землі живущих. Послання до єпископів. Обличеніє диявола миродержця.

Пересторога.

Бароко

Ґаватович Якуб. Інтермедії до драми «Tragaedia albo wizerunek śmierci Jana Chrzchciciela, przesłańca Bożego» // Українська література ХVII ст. – К.: Наук. думка, 1987. – С.375-389.

Копистенський Захарія. Палінодія (уривки) // Українська література ХVII ст. – С.93-107.

Митура Олександр. Візерунок цнот Єлисея Плетенецького // Українська література ХVII ст. – С.87-92.

Сакович Касіян. Вірші на жалосний погреб Петра Конашевича Сагайдачного // Українська література ХVII ст. – С.220-238..

Смотрицький Мелетій. Тренос (уривки) // Українська література ХVII ст. – С.67-92.

Величко Самійло. Літопис / Пер. з кн.укр. Валерія Шевчука. – К.: Дніпро, 1991. – Т.1-2.

Величковський Іван. Повне зібрання творів. Дзигар цілий і напівдзигарик. – К.: Дніпро, 2004. – 192 с.

Величковський Іван. Твори. – К.: Наук. думка, 1972. – 191 с.

Вірші про Хмельниччину // Українська література XVII ст. – С.277-283. Ґалятовський Іоаникій. Ключ розуміння. – К.: Наук. думка, 1985.

Климентій Зіновіїв. Вірші. Приповісті посполиті. – К.: Наук. думка, 1971. – 390 с.

Літопис Самовидця. – К.: Наук. думка, 1971. – 207 с.

Лямент о пригоді нещасній мещан острозьких // Українська література ХVII ст. – С.257-268.

Почаський Софроній. Евхаристиріон // Українська література ХVII ст. – С.222-250.

Прокопович Феофан. Епінікіон. Запорожець кающійся. За Могилою Рябою. Володимир // Українська література XVIII cт. – С.30-35, 258-305.

Слово про збурення пекла // Українська література XVII cт. – С.364-374.

Транквіліон-Ставровецький Кирило. Перло многоцінноє // Українська література XVII ст. – С.269-276.

Вертепна драма // Українська література XVIII cт. – К.: Наук. думка, 1983. – С.415-445.

Вірша, говореная гетьману запорожцями 1791 р. Додаток до Вірші // Українська література XVIII cт. – С.168-177.

Головатий Антон. Пісні // Українська література XVIII cт. – С.86.

Граб’янка Григорій. Літопис / Пер. зі староукр. – К.: Т-во «Знання», 1992. – 192 с.

Григорович-Барський Василь. Странствованія // Українська література XVIII cт. – С.528-571.

Дівович Семен. Разговор Великороссии с Малороссиею // Українська література XVIII cт. – С.384-414.

Доказательства Хама Данилея Кукси потомственні // Українська література XVIII cт. – С.211-212.

Інтермедії до драм Георгія Кониського та Митрофана Довгалевського.

Історія русів / Пер. з рос. Івана Драча. – К.: Рад. письменник, 1991. – 318 с.

Климовський Семен. Їхав козак за Дунай // Українська література XVIII cт. – С.45.

Бог Предвічний народився. Нова радість стала. Небо і земля нині торжествують // Колядки і щедрівки. – Львів: Свічадо, 1998. – С. 6-7, 18, 19, 42.

Кониський Георгія. Воскресіння мертвих // Українська література XVIII cт. – С.337-356.

Милість Божа // Українська література XVIII cт. – С.306-324.

Некрашевич Іван. Вірші // Українська література XVIII cт. – С.240-257.

Отець Негребецький // Українська література XVIII cт. – С.224-229.

Падальський Олександр. Піснь о світі // Українська література XVIII cт. – С.63-65.

Пашковський Іван. Пісні світові // Українська література XVIII cт. – С.69-72.

Пекельний Марко // Українська література XVIII cт. – С.185-192.

Плач дворянина // Українська література XVIII cт. – С.213-214.

Плач київських монахів // Українська література XVIII cт. – С.216-224.

Сковорода Григорій. Сад божественних пісень. Басни Харьковскія. Благодарный Еродій. Убогій Жайворонок // Сковорода Григорій. Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади. Листи. – К.: Наук. думка, 1983. – С.34-60, 86-111, 300-335.

ВИДАННЯ ТЕКСТІВ

Середньовіччя

Абрамович Дмитро. Києво-Печерський патерик: Вступ. Текст. Примітки. – К., 1931. – xxvi; 235 c. - Репринт 1991 р.

Антологія української поезії : В 6 т. – К. : Дніпро, 1984. – Т. 1. Українська дожовтнева поезія. Твори поетів XI-XVIII ст. – 454 с.

Библиотека литературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ; Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. – СПб.: Наука, 1997. – Т. 1-5.

Біблія або книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту, із мови давньоєврейської та грецької на українську наново перекладена: Пер. Івана Огієнка. – Українське Біблійне товариство, 2005. – 1375 с.

Бугославський Сергій. Україно-руські пам’ятки XI – XVIII в. в. про князів Бориса та Гліба : Розвідка й тексти / Сергій Бугославський. – К., 1928. – ХХХІІІ ; 206 ; ІІ с.

Ерёмин И. П. Литературное наследие Кирилла Туровского // ТОДРЛ. – 1955. – Т. 11. – 342-367; 1956. – Т. 12. – С. 340-361; 1957. – Т. 13. – С. 409-426; 1958. – Т. 15. – С. 331-348.

З вірою і любов’ю: Молитовник православної родини з Псалтирем. – Харків; Львів, 2003. – 512 с.

Києво-Печерський патерик: Пер. Марія Кашуба і Н.Пікулик. – Львів: Свічадо, 2001. – 192 с.

[Левицький Ярослав, о. ] Перші українські проповідники і їх твори. – 2-е вид. – Рим, 1973. – 188 с.

Літопис Руський: За Іпатським списком переклав Леонід Махновець. – К.: Дніпро, 1989. – XVI; 591 c.

Літописні оповіді про похід князя Ігоря / упор., досл., перекл. В.Франчук. – К.: Наукова думка, 1988. – 191 с.

Молдован А. М. Слово о законе и благодати Илариона. – К..: Наук. думка, 1984. – 240 с.

Памятники литературы Древней Руси: ХІ – начало ХІІ века. – Москва: Худож. лит., 1978. – 413 с.

Памятники литературы Древней Руси: ХІІ век. – Москва: Худож. лит., 1980. – 704 с.

Памятники литературы Древней Руси: ХІІІ век. – Москва: Худож. лит., 1981. – 616 с.

Патерик Києво-Печерський за редакцією, написаною 1462 року по Різдві Христовому печерським ченцем Касіяном / Упор., адаптування укр. мовою, додатки та примітки Ірини Жиленко. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська Academia», 1998. – 348 с.

Полное собрание русских летописей. – СПб., 1908. – Т. 2. Ипатьевская летопись. – 937 с.

Святе Письмо Старого та Нового Завіту: Повний переклад, здійснений за ориґінальними єврейськими, арамейськими та грецькими текстами під час Другого Ватиканського Вселенського собору. – Barañain: Editorial Verbo Divino, 1988. – xx; 1068; 352 c.

Святые князья Борис и Глеб: исследование и тексты / исслед. и подг. текстов Н. И. Милютенко. – СПб.: Изд. Олега Абышко, 2006. – 432 с.

«Слово о законі і благодаті» київського митрополита Іларіона / Реконструкція укр. абеткою, пер. укр. мовою Микола Ткач. – К. : Гулевичівна, 2003. – 64 с.

«Слово о полку Ігоревім» в українських художніх перекладах і переспівах ХІХ-ХХ ст.: Упор. С. І. Маслов. – К.: Вид-во АН УРСР, 1953. – 251 с.

«Слово о полку Ігоревім» та його поетичні переклади й переспіви в українській літературі. – Харків: Акта, 2008. – 668 с.

Українська література ХІ – XVIII ст.: хрестоматія; за ред. П.В. Білоуса. – К.: ВЦ «Академія», 2011. – 688 с.

Українська поезія: Кінець XVI – початок XVII ст. / Упорядники В. П. Колосова, В. І. Крекотень. – К.: Наук. думка. – 1978. – 431 с.

Українська поезія XVIІ століття (перша половина): Упор. Василь Яременко. – К.: Рад. письменник, 1988. – 360 с.

Українські гуманісти епохи Відродження. – К.: Наукова думка; Основи, 1995. – Ч.1-2.

«Хожение» игумена Даниила в Святую Землю в начале XII в. / Изд. подг. О. А. Белоброва, М. Гардзанити, Г. М. Прохоров, И. В. Федорова; отв. ред. Г. М. Прохоров. - СПб.: Издательство Олега Абышко, 2007. - 416 с, [32] с. ил.

Хрестоматія давньої української літератури (до кінця XVIII ст.) / Упор. О.І.Білецький. – 3-є вид. – К.: Рад. школа, 1967. – 783 с.

Хронiка-2000 : Укр. культурологiчний альманах. Вип. 53–54. Світочі Христової віри / Редкол.: Ю. Буряк (гол.ред.) та iн. [Текст]. – К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2003. – 785 с.

Библиотека литературы Древней Руси [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2070 (дата звернення 26.08.2013).

Ренесанс

Вишенський Іван. Вибрані твори. – К.: Дніпро, 1972. – 126 с.

Вишенский Иван. Сочинения / Подг. текста, статья и комментарии И.П. Еремина. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1955. – 372 с.

Вишенський Іван. Твори: Пер. з кн. укр. Валерія Шевчука. – К.: Дніпро, 1986. – 112 с.

Кльонович Себастьян Фабіан. Роксоланія: Пер. з лат. Михайло Білик. – К.: Дніпро, 1987. – 94 с.

Оріховський Станіслав. Твори. – К.: Дніпро, 2004. - 672 с.

Смотрицький Герасим. Ключ Царства небесного. – Житомир, 2005. – 44; 121 с.

Слово многоцінне: Хрестоматія української літератури (кінець XVI – XVIII ст.): Упор. Валерій Шевчук, Василь Яременко. – К.: Аконіт, 2006. – Кн.1-4.

Українська література XIV-XVI ст.: Упор. В.Л. Микитась. – К.: Наук. думка, 1988. – 600 с.

Українська поезія XVI століття: Упор. Василь Яременко. – К.: Рад. письменник, 1987. – 287 с.

Бароко

Величко Самійло. Літопис / Пер. з кн.укр. Валерія Шевчука. – К.: Дніпро, 1991. – Т.1-2.

Величковський Іван. Твори. – К.: Наук. думка, 1972. – 191 с.

Галятовський Іоаникій. Ключ розуміння. – К.: Наук. думка, 1985. – 445 с.

Грабянка Григорій. Літопис / Пер. зі староукр. – К.: Т-во «Знання», 1992.- 192 с.

Григорович-Барський Василь. Мандри по святих місцях Сходу з 1723 по 1747 рік / Пер., післямова, примітки Петра Білоуса; Передм. О. Субтельного. – К.: Основи, 2000. – 768 с.

Давній український гумор і сатира: Упор. Л.Є.Махновець. – К.: Держлітвидав України, 1959. – 496 с.

Збірник козацьких літописів: Густинський, Самійла Величка, Грабянки. – К. : Дніпро, 2006. – 976 с.

Історія русів / Пер. з рос. Івана Драча. – К.: Рад. письменник, 1991. – 318 с.

Климентій Зіновіїв. Вірші. Приповісті посполиті. – К.: Наук. думка, 1971. – 390 с.

Косов Сильвестр. Патерик / Упор., перек. Ю.Мицика. –К., 2007. – 156 с.

Літопис Самовидця. – К.: Наук. думка, 1971. – 207 с.

Сковорода Григорій. Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади. Листи. – К.: Наук. думка, 1983. – 542 с.

Сковорода Григорій. Повна академічна збірка творів / За ред. проф. Леоніда Ушкалова. – Харків: Майдан, 2010. – 1400 с.

Сковорода Григорій. Повне зібрання творів: У 2 т. – К.: Наук. думка, 1973. – Т. 1-2.

Українська література XIV-XVI ст.: Упор. В.Л. Микитась. – К.: Наук. думка, 1988. – 597 с.

Українська література ХVII ст.: Упор. В.І.Крекотень. – К.: Наук. думка, 1987. – 605 с.

Українська література XVIII ст.: Упор. О.В.Мишанич. – К.: Наук. думка, 1983. – 694 с.

Українські інтермедії XVII-XVIII ст.: Пам’ятки давньої української літератури / АН УРСР; Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка / М.К. Гудзій (вступ.ст.і відп.ред.), Л.Є. Махновець (підгот.). – К. : Видавництво АН УРСР, 1960. – 239с.

Хрестоматія давньої української літератури (до кінця XVIII ст.) / Упор. О.І.Білецький. – 3-є вид. – К.: Рад. школа, 1967. – 783 с.

Чернігівські Афіни. – К.: Мистецтво, 2002. – 285 с.

Ізборник : Історія України IX-XVIII ст. Першоджерела та інтерпретації – Режим доступу: http://izbornyk.org.ua

Славянская Библия для Windows / С. А. Федосов. – Режим доступу: http://www.sbible.boom.ru

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

Підручники

Білоус П.В. Історія української літератури XI-XVIII ст.: Навчальний посібник. – К.: Вид. центр «Академія», 2009. – 424 с.

Возняк Михайло. Історія української літератури: У 2 кн. – Львів, 1992-1994. – Кн.1-2.

Грицай М.С., Микитась В.Л., Шолом Ф.Я. Давня українська література. – 2-е вид. – К.: Вища школа, 1989. – 414 с.

Ісіченко Ігор, архиєп. Історія української літератури: епоха Бароко. XVII-XVIII ст.: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів; К.; Харків: Святогорець, 2011. – 567 с.

История русской литературы X-XVII веков /Под ред. Д. С. Лихачова. – Москва: Просвещение, 1980. – 452 с.

Історія української літератури: У 8 т. – К.: Наук. думка, 1967. – Т.1. – 539 с; Т.2. – 483 с.

Чижевський Дмитро. Історія української літератури: Від початків до доби реалізму. – Тернопіль: Феміна, 1994. – 480 с.

Додаткові посібники

Волинський П.К., Пільгук І.І., Поліщук Ф.М. Історія української літератури: Давня література. – К.: Вища школа, 1969. – 432 с.

Горський В.С. Нариси з історії філософської культури Київської Русі (середина XII – середини XIII ст.). – К.: Наукова думка, 1993. – 163 с.

Горський В. С. Святі Київської Русі / В. С. Горський. – К. : Абрис, 1994. – 176 с.

Грушевський Михайло. Історія української літератури: В 6 т., 9 кн. – К., 1993-1995.

Гудзий Н.К. История древней русской литературы: [Учебник] / [Вступ. ст. и коммент. А. М. Ранчина]. – 8-е изд. – М.: Аспект-пресс, 2002. – 589,[1] с.

Еремин И.П. Лекции и статьи по истории древней русской литературы. – 2-е изд. – Ленинград: Изд-во Ленинград. Ун-та, 1987. – 327 с.

Єфремов Сергій. Історія українського письменства / Сергій Єфремов. – 4-е вид. – Ню Йорк : Вид. Ради оборони і допомоги Україні Українського Конґресового Комітету Америки, 1991. – 448 ; 459 с. (Передрук).

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Історія Христової Церкви в Україні: Підручник для вищих духовних шкіл. – 4-е вид. – Харків: Акта, 2008. – 700 с.

Історія української літератури: В 2 т. – К., 1987. – Т.1. – 631 с.; Т.2. – 483 с.

Крекотень В.І. Вибрані праці. – К.: Обереги, 1999. – 344 с.

Литература Древней Руси: Биобиблиографический словарь / Сост. Л.В. Соколова; под ред. О.В. Творогова. – М.: Просвещение, 1996. - 239 с.

Наливайко Д.С. Искусство: Направления, течения, стили. - [Кн. 1]. – Киев: Искусство, 1980. – 288 с.

Остроґорський Ґеорґ. Історія Візантії / Ґеорґ Остроґорський ; Пер. з нім. Анатолій Онишко. – Львів : Літопис, 2002. – 608 с.

Пиккио Риккардо. Slavia Orthodoxa. Литература и язык : Пер. с англ., итал., фр. / Риккардо Пиккио. – М. : Знак, 2003. - - XVI, 703 с. ; 25 см. - (Studia philologica).

Подскальски Герхард. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988-1237). - 2-е изд. / Г. Подскальски ; пер. А. В. Назаренко ; под ред. К. К. Акеньтева. – СПб.: Византинороссика, 1996. – 572 c.

Полєк В. Т. Історія української літератури X–XVIII століть / В. Т. Полєк. – К. : Вища школа, 1994. – 144 с.

Полєк Володимир. Історія української літератури XVIII століття. - Ч. 1. /Володимир Полєк. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 1999. – 222 с.

Савченко Ірина. Давня українська література: посібник для студентів-філологів. – К.: Альфа-М, 2006. – 175 с.

Словарь книжников и книжности Древней Руси. - Вып. 1 (XI – первая половина XIV в.) / АН СССР. ИРЛИ; Отв. ред. Д. С. Лихачев. – Л.: Наука, 1987. – 493 с.

Словарь книжников и книжности Древней Руси. - Вып. 2 (вторая половина XIV – XVI в.). Ч. 1: А–К / АН СССР. ИРЛИ; Отв. ред. Д. С. Лихачев. – Л.: Наука, 1988. – 516 с.

Словарь книжников и книжности Древней Руси. - Вып. 2 (вторая половина XIV – XVI в.). Ч. 2: Л–Я / АН СССР. ИРЛИ; Отв. ред. Д. С. Лихачев. – Л.: Наука, 1989. – 528 с.

Словарь книжников и книжности Древней Руси. - Вып. 2 (вторая половина XIV – XVI в.). Ч. 3: Библиографические дополнения. Приложение. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2012. – 768 с.

Українська література в портретах і довідках: Давня література – література ХІХ ст. : Довідник / Редкол.: С.П. Денисюк, В.Г. Дончик, П.П. Кононенко та ін. – К. : Либідь, 2000. – 360 с.

Українське бароко. – Харків: Акта, 2004. – Т.1. – 636 с.

Франко Іван. Історія української літератури. Часть перша // Зібрання творів: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1983. – Т. 40. – С. 5-370.

Франко Іван. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. // Зібрання творів: У 50 т. – Т. 41. – К.: Наук. думка, 1984. – С. 194-470.

Чижевський Дмитро. Український літературний барок: Нариси. – Харків: Акта, 2003. – 460 с.

Шахматов А. А. История русского летописания / А. А. Шахматов. – СПб. : Наука, 2003. – Т. 1, кн. 1–2.

Шевченко Ігор. Україна між Сходом і Заходом: Пер. з англ. – Львів, 2001. – xx; 247 с.

Шевчук Валерій. Муза роксоланська: Українська література XVI-XVIII століть : У 2 кн. / В. О. Шевчук. – К. : Либідь, 2004. – Кн. 1: Ренесанс. Раннє бароко. – 398 с. : іл.

Шевчук Валерій. Муза роксоланська: Українська література XVI-XVIII століть : У 2 кн. / В. О. Шевчук. – К. : Либідь, 2005. – Кн. 2 : Розвинене Бароко. Пɿзнє Бароко. – 728 с.

Энциклопедия «Слова о полку Игореве»: В 5 томах / Рос. акад. наук. Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом); Ред. кол.: Л. А. Дмитриев, Д. С. Лихачев, С. А. Семячко, О. В. Творогов (отв. ред.). — СПб.: Дмитрий Буланин, 1995. – Т. 1-5.

Яковенко Наталя. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – 2-е вид. – К.: Критика, 2005. – 584 с.

Електронні ресурси

Ізборник. Історія України IX-XVIII ст. Першоджерела та інтерпретації - http://izbornyk.org.ua або http://litopys.org.ua (дзеркало).

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев - http://likhachev.lfond.spb.ru/index.htm

Гісторыя Беларусі IX-XVIII стагоддзяў. Першакрыніцы - http://starbel.narod.ru/index.html

Медієвіст: Українська латиномовна література - http://sites.google.com/site/medievistyka

Staropolska: Tradycja - kultura – literatura - http://www.staropolska.pl

Питання до заліку

1. Обсяг поняття «українська література» в Х-XVIII ст.

2. Обрядовий контекст функціонування літературного тексту в епоху Середньовіччя.

3. Біблія як великий код літератури Середньовіччя.

4. Монументальний стиль літератури українського Середньовіччя.

5. Орнаментальний стиль літератури українського Середньовіччя.

6. Проповідь як жанр середньовічної літератури.

7. Літопис як жанр середньовічної літератури.

8. Житіє як жанр середньовічної літератури.

9. Четьї Мінеї як тип середньовічного літературного збірника.

10. Українська література у контексті європейського Ренесансу.

11. Реформація і українська література XVI ст.

12. Контрреформація і українська література XVI ст.

13. Гуманізм і українська література XVI ст.

14. Братства як середовище літературного життя XVI- XVIІ ст.

15. Літературні осередки України епохи Ренесансу.

16. Вплив Петра Скарги на літературне життя України.

17. Берестейська унія і література українського Бароко.

18. Свт. Петро Могила і літературне життя України.

19. Києво-Могилянська колеґія (академія) і літературний процес XVIІ- XVIІІ ст.

20. «Мандровані дяки» як соціокультурний феномен.

21. Композиція «Слова про закон і благодать».

22. Автор «Слова про закон і благодать».

23. Проповіді Кирила Туровського.

24. «Повчання» Володимира Мономаха.

25. Автор «Повісті временних літ».

26. Хрещення Русі-України в «Повісті временних літ».

27. Києво-Печерський монастир у «Повісті временних літ».

28. Житія Бориса і Гліба.

29. «Житіє прп. Феодосія Печерського».

30. Персонажі «Галицько-Волинського літопису».

31. Боротьба за державність Русі в «Галицько-Волинському літописі».

32. «Києво-Печерський патерик».

33. «Хожденіє» ігумена Данила.

34. Проблема автентичности «Слова о полку Ігоревім».

35. Григорій Цамблак.

36. Юрій Дрогобич як літературний діяч.

37. Трактати Станіслава Оріховського.

38. «Ключ Царства Небесного» Герасима Смотрицького.

39. «Календар Римський новий» Герасима Смотрицького.

40. «ApokrisiV» Христофора Філалета.

41. Відомості про біографію Івана Вишенського.

42. Жанр послання в творчості Івана Вишенського.

43. Стиль творів Івана Вишенського.

44. «Писаніє до всіх обще, в Лядськой землі живущих» Івана Вишенського.

45. «Послання до єпископів» Івана Вишенського.

46. «Обличеніє диявола миродержця» Івана Вишенського.

47. Творчість Павла Русина з Кросна.

48. «Роксоланія» Севастяна Кльоновича.

49. Вірші Герасима Смотрицького.

50. Творчий шлях Мелетія Смотрицького.

51. «QrhnoV» Мелетія Смотрицького.

52. «Palinodia» Захарії Копистенського.

53. «SinoyiV» (1674).

54. Літопис Самовидця.

55. Літопис Самійла Величка.

56. Літопис Григорія Грабянки.

57. Історія Русів.

58. Творча спадщина свт.Димитрія Туптала.

59. «Книги житій святих» свт.Димитрія Туптала.

60. Творча спадщина Іоаникія Ґалятовського.

61. «Наука албо способ зложеня казаня» Іоаникія Ґалятовського.

62. Ораторська спадщина Антонія Радивиловського.

63. «Странствованія» Василя Григоровича-Барського.

64. Творчий шлях Григорія Сковороди.

65. Збірка Григорія Сковороди «Байки Харківські».

66. «Візерунок цнот Єлисея Плетенецького» Олександра Митури.

67. «Вірші на жалосний погреб ... Петра Конашевича Сагайдачного» Касіяна Саковича.

68. «Eucarhsthrion» Софронія Почаського.

69. Історичні вірші про Хмельниччину.

70. Збірка Кирила Транквіліона-Ставровецького «Перло многоцінне».

71. Літературна спадщина Лазаря Барановича.

72. Віршова спадщина Климентія Зіновієва.

73. Поетична творчість Івана Величковського.

74. Поетична творчість Феофана Прокоповича.

75. Григорій Сковорода як поет.

76. Збірка Григорія Сковороди «Сад божествених пісень».

77. Збірка «Богогласник».

78. Медитативно-елегійна лірика епохи Бароко. Твори Олександра Падальського.

79. Творча спадщина Івана Некрашевича.

80. Бурлескно-травестійна поезія. Різдвяні та великодні вірші.

81. Гумористичні віршовані оповідання. Вірші про попа Негребецького, про Кирика.

82. Соціальна сатира. «Доказательства Хама Данилея Кукси потомственні», «Плач київських монахів».

83. Мораліте Георгія Кониського «Воскресіння мертвих».

84. Жанр і сюжет драми Феофана Прокоповича «Володимир».

85. Система персонажів драми Феофана Прокоповича «Володимир».

86. Драма «Милість Божа».

87. Інтермедії до драми Якуба Ґаватовича «Tragedia albo wizerunek śmierci Jana Chrzciciela, przesłańca Bożego».

88. Інтермедії до драм Митрофана Довгалевського.

89. Інтерпретація євангельського сюжету в вертепній драмі.

90. Пісенний матеріал у вертепній драмі.

Список рефератів

Основні вимоги до реферату

Загальні вимоги:

 1. чіткість та логічна послідовність викладення матеріалу;

 2. переконливість аргументації;

 3. стислість і точність формулювань, які виключають можливість неоднозначного тлумачення;

 4. конкретність викладення результатів дослідження;

 5. обґрунтованість рекомендацій та пропозицій.

У рефераті повинні бути відображеними:

 1. актуальність тематики та відповідність до сучасного стану науки, техніки і питань виробництва;

 2. обґрунтування вибраного направлення досліджень, методів розв’язку задачі та їх порівняльні оцінки;

 3. аналіз та узагальнення існуючих результатів;

 4. розробка загальної методики проведення досліджень;

 5. характер і зміст виконаних теоретичних досліджень та розрахунків, методи досліджень;

 6. обґрунтування необхідності проведення експериментальних досліджень, принцип дії розроблених програм, характеристики цих програм, оцінка похибок розрахунків, отримані експериментальні дані;

 7. оцінка повноти розв’язку поставленої задачі;

 8. оцінка достовірності отриманих результатів, їх порівняння з аналогічними результатами;

 9. наукова та практична цінність виконаної роботи.

Реферат — це науковий документ, який містить вичерпну систематизовану інформацію за вибраною темою (приблизно на 10-12 сторінках формату А4), передбачає виклад матеріалу на основі спеціально підібраної літератури та самостійно проведеного дослідження.

Реферат необхідно оформлювати відповідно до Державного стандарту України. Необхідно неухильно дотримуватися порядку подання окремих видів текстового матеріалу, таблиць, формул та ілюстрацій.

Структура реферату

 1. титульний аркуш;

 2. зміст;

 3. перелік умовних позначень, символів, одиниць скорочень і термінів (за необхідності);

 4. вступ;

 5. суть реферату (основна частина);

 6. висновки;

 7. список використаних джерел (перелік посилань);

 8. додатки (за необхідності).

Вимоги до змісту структурних частин

Титульний аркуш

Титульний аркуш є першою сторінкою реферату, який містить:

 1. найменування організації, де виконана робота;

 2. назву роботи;

 3. прізвище, ім’я, по батькові автора, спеціальність і група;

 4. місто та рік.

Зміст реферату

Зміст подають безпосередньо після титульного аркуша, починаючи з нової сторінки. До змісту включають структурні елементи у такому порядку: перелік умовних позначень, символів, одиниць скорочень і термінів (за необхідності); вступ; послідовно перелічені найменування всіх розділів, підрозділів і пунктів (якщо вони мають заголовок) суті роботи; висновки; рекомендації (за необхідності); список використаних джерел; назви додатків і номери сторінок, які містять початок відповідного матеріалу.

Вступ

Вступ розташовують після переліку умовних позначень, символів, одиниць скорочень і термінів (якщо він є), починаючи з нової сторінки. У вступі розкривають сутність і стан наукової задачі та її значущість, підстави та вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження. Далі подають загальну характеристику роботи у рекомендованій нижче послідовності.

Обґрунтовують актуальність та доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва, особливо на користь України шляхом аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями наукової задачі.

Коротко викладають зв’язок вибраного напрямку досліджень з планами організації, де виконана робота, а також з галузевими та (або) державними планами, програмами.

Формулюють мету роботи і задачі, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети.

Об’єкт дослідження — це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і вибране для вивчення.

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта.

Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження.

Вступ розкриває сутність і стан наукової проблеми та її значимість, підстави і вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження.

У вступі треба коротко відобразити оцінку сучасного стану досліджуваної проблеми, обґрунтування вибраної теми та необхідності проведення досліджень, відмічаючи:

 1. практично розв’язані задачі;

 2. прогалини знань, що існують у даній галузі;

 3. провідних вчених і фахівців даної галузі; актуальність та новизну теми;

 4. взаємозв’язок з іншими роботами.

Необхідно також дати коротку характеристику розділів реферату.

Основна частина

Суть роботи вміщують після вступу, починаючи з нової сторінки. Суть роботи — це викладання відомостей про предмет дослідження, необхідних і достатніх для розкриття сутності даної роботи (опис теорії, методів, характеристик створеного об’єкта, принципів дії об’єкта, основних принципових рішень, що дають уявлення про його устрій і т. ін.) та її результатів. Викладаючи суть роботи, особливу увагу приділяють новизні у ній, а також питанням сумісності, взаємозамінності, надійності, безпеки, екології. Суть роботи викладають, поділяючи матеріал на розділи. Кожний розділ починають із нової сторінки.

В огляді літератури окреслюють основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, автор повинен назвати ті питання, що залишились невирішеними і, отже, визначити своє місце у розв’язанні проблеми. Бажано закінчити цей розділ коротким резюме стосовно необхідності проведення досліджень у даній галузі.

Далі, у наступних розділах, з вичерпною повнотою викладаються результати спостережень над дослідженнями з обраної теми, описується зміст досліджень, проводиться їхній порівняльний аналіз.

Висновки

Висновки розташовують безпосередньо після викладення суті роботи, починаючи з нової сторінки. У висновках наводять оцінку одержаних результатів дослідження (наукову, практичну, соціальну цінність).

Список використаних джерел

Список використаної літератури, який починають з нової сторінки, завершує основну частину. Перелік джерел, на які є посилання в основній частині роботи, наводять після рекомендацій, якщо вони є. Список використаних джерел — елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел. Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують із каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і т. ін. Порядкові номери описів у переліку є посиланнями у тексті (номерні посилання). Список використаної літератури складають із джерел у тому порядку, за яким вони вперше згадуються у тексті (найбільш зручний для користування). Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати відповідно до вимог державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць. Зокрема, потрібну інформацію щодо згаданих вимог можна одержати із таких стандартів: ГОСТ 7.1–84 «Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления» [2], ДСТУ 3582–97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила» [3], ГОСТ 7.12‑93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила» [4].

Правила оформлення реферату

Загальні правила

Наукова робота може бути рукописною або надрукованою за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210×297 мм). Роботу друкують через два міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення. Мінімальна висота шрифту 1,8 мм.

Бажано використовувати шрифти текстового редактора Word розміру 14.

Під час виконання роботи необхідно дотримуватись рівномірної щільності, контрастності й чіткості зображення впродовж усієї роботи. Всі лінії, літери, цифри та знаки повинні бути однаково чорними впродовж усієї роботи. Окремі слова, формули, знаки, які вписують чорнилом, тушшю, пастою у надрукований текст мають бути чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту має максимально наближуватись до щільності основного тексту. Помилки, описки та графічні неточності можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою та нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту машинописним способом або від руки. Виправлене повинно бути чорного кольору.

Текст роботи друкують, дотримуючись таких розмірів берегів:

 • верхній, лівий і нижній — не менше 20 мм,

 • правий — не менше 10 мм.

Розмір шрифту — не менше 12 (стандарт — 14).

Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту роботи і дорівнювати п’яти знакам.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) і подальшим чи попереднім текстом має бути за комп’ютерним набором — не менше, ніж два рядки.

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту у нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

Текст основної частини роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти.

Розділи та підрозділи роботи повинні мати заголовки. Пункти та підпункти можуть мати заголовки. Заголовки структурних частин роботи і заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка та друкувати великими літерами без крапки у кінці, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів роботи слід починати з абзацного відступу і друкувати малими літерами (крім першої великої) не підкреслюючи, без крапки у кінці. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Новий розділ та кожну структурну частину треба починати з нової сторінки.

Назви установ, організацій, фірм, програмних засобів, прізвища, та інші власні назви у тексті роботи наводять мовою оригіналу. Допускається транслітерувати власні назви й наводити назви організацій у перекладі на мову роботи, додаючи (при першій згадці) оригінальну назву.

Нумерація сторінок роботи

Сторінки роботи слід нумерувати арабськими цифрами без знака №, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту роботи. Титульний аркуш (перша сторінка роботи) включають до загальної нумерації сторінок роботи, але на ньому номер сторінки не проставляють, на наступних сторінках номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки у кінці.

Такі структурні частини, як зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера. Звертаємо увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини роботи, нумерують звичайним чином. Не нумерують лише їх заголовки, тобто не можна друкувати: «1 ВСТУП» або «Розділ 6 ВИСНОВКИ».

Загальні правила цитування та посилання на різні елементи

Текст роботи може включати:

 • посилання, відзначені лапками та індексом посилання на джерело з точними вихідними даними;

 • посилання, переказані власними словами автора реферату (без лапок), але проіндексовані також, з точною вказівкою джерела.

Цитування повинно бути повним, допускається пропуск слів, речень, абзаців без перекручення авторського тексту. Випущений текст замінюється трьома крапками. Розділовий знак, який стояв перед пропущеним знаком, не зберігається. Кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело. При непрямому цитуванні (переказі) слід бути гранично точним у викладанні думок автора і давати відповідні посилання на джерело. Посилання у тексті роботи на джерело слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: «... у працях [1-3] ...». Якщо використовують відомості, матеріали з джерел із великою кількістю сторінок, то у посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання у роботі. Рекомендується в основному тексті давати посилання на особисті наукові праці (якщо вони є). При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, додатки зазначають їх номери. При цьому слід писати: «... у розділі 3 ...», «... дивись 2.3 ...», «... відповідно до 1.2.3 ...» . Посилання на формули та рівняння роботи вказують порядковим номером формули чи рівняння у круглих дужках, наприклад: «... за формулою (2.1) ...». За необхідності посилання на ілюстрації роботи вказують порядковий номер ілюстрації, наприклад: «... на рис. 1.2 ...» або зворот типу : «... як це показано на рис. 1.2».

Контакти

Особиста веб-сторінка викладача: https://sites.google.com/site/abpihorisichenko

Група: https://groups.google.com/forum/?hl=uk#!forum/ukrainianliterature_journalists

Електронна адреса викладача: archbishop.ihor@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/archbishop.ihor