Історія польської літератури ХІ - пер. пол. ХІХ ст.

СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (Х- XV СТ.)

Тема 1. Суспільно-культурні виміри епохи.

Династія Пястів. Хрещення Польщі 966 р. Об’єднання країни за часів Болеслава І Хороброго (967-1025). Унія з Великим князівством Литовським 1385 р. Династія Ягеллонів. Ягеллонський університет.  Війна з Тевтонським орденом, Ґрюнвальдська битва 1410 р. й Торунський мир 1466 р.  Романський і ґотичний стилі.

Тема 2. Хроніки та житія святих.

Хроніки Ґалла Аноніма й Вінкентія Кадлубека. «Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae» Яна Длугоша. Агіографія. Житія святого Войцеха, святого Станіслава. Апокриф «Żywot najświętszej rodziny».

Тема 3. Проповідництво й віршування.

Гертруда Польська – перша відома письменниця. Свентокшизькі проповіді. Польська й латинська поезія. Пісні «Bogurodzica» «Gaude Mater Polonia», «Lament świętokrzyski», пісні Сандоміжанина.

 

РЕНЕСАНС (XVI СТ.)

Тема 4. Суспільно-культурні виміри епохи.

Стиль епохи Ренесансу. Кінець правління Ягеллонів. Люблінська унія 1569 р. Гуманізм і Реформація. Досвід толерантности. Культурний прогрес. Книгодрукування. Надвислянське літературне товариство. Шкільництво. Миколай Копернік.

Тема 5. Поети-гуманісти.

Филип Каллімах. Поетична творчість Григорія з Сянока і Яна з Вісліци. Миколай Рей – «батько польської літератури». Суспільна діяльність; участь у реформаційних рухах. Сатиричні епіграми з книги «Zwierzyniec». Дидактична поема «Wizerunek własny żywota człowieka poczciwego». Проповідницькі твори («Postylla»). Миколай Семп-Шажинський: «Rytmy abo wiersze polskie».

Тема 6. Творчість Яна Кохановського.

Біографія. Латиномовні твори. Переклади псалмів. «Treny» (1580). «Fraszki» (1584). Ліричні вірші.

Тема 7. Історична проза.

 Історичні хроніки Матея Мєховіта («Tractatus de duabus Sarmatiis»), Матея Стрийковського («Kronika Polska Litewska, Żmodzka, y wszystkiey Rusi», Мартина Бєльського («Kronika polska»).

Тема 8. Творчість Петра Скарги.

Петро Скарга – полеміст, проповідник, агіограф. Житійне зібрання «Żywoty świętych», житія польських святих. «Kazania sejmowe». Полемічні твори «O jedności Kościoła Bożego pod jednym Pasterzem i o greckim od tej jedności odstąpieniu», «Synod brzeski».

Семінар 1. Творча спадщина Петра Скарги.

Біографія Петра Скарги. Проповідництво. Полемічна спадщина і її вплив на українську дійсність. Агіографічні твори, їхнє місце в польській народній культурі.

 

БАРОКО (XVII – СЕРЕДИНА XVIII СТ.)

Тема 9. Суспільно-культурні виміри епохи.

Стиль бароко і епоха Бароко. Контрреформація і літературна творчість. Феномен сарматизму в польській культурі. Естетичні тенденції епохи: консептизм і маринізм.

Тема 10. Барокова поезія.

Самуель Твардовський: поеми на міфологічні сюжети, ліричні вірші, елегії, панегірики, епітафії. Поема-хроніка «Wojna domowa». Мацей Казимєж Сарбевський – «християнський Горацій»: лірика, епіграми, панегірики, трактати з поетики. Ян Анджей Морштин: переклади Горація, Торквато Тассо, Джамбатисти Марино; оригінальна лірична поезія – збірники «Lutnia», «Kanikuła abo Psia gwiazda». Вацлав Потоцький: фрашки, поетичні сентенції, поема «Transakcja wojny chocimskiej». Ельжбета Дружбацька: релігійна епіка, віршовані романи.

Тема 11. Гумористична й драматургічна література.

«Совізжальська література»: сатирична атака на фундаментальні цінності, реалізація концепції «світу, перевернутого догори ногами»,  створення безособового реципієнта. Барокова драматургія.

 

ПРОСВІТНИЦТВО (1750-1822).

Тема 12. Суспільно-культурні виміри епохи.

Часові межі епохи. Стиль епохи: класицизм, сентименталізм, рококо. Саксонська династія і Станіслав Лещинський. Культурний занепад. Тижневик «Monitor».  Шкільництво. Барська конфедерація 1768 р. Конституція 1791 р. Поділи Речі Посполитої.

Тема 13. Ігнатій Красицький – «князь польських поетів».

Суспільна й релігійна діяльність. Літературний дебют – «Hymn do miłości Ojczyzny». Байки. Повісті «Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki» та «Pan Podstoli». Поема «Monachomachia, czyli Wojna mnichów». Філософські трактати, драми, наукові праці.

Семінар 2. Байки Ігнатія Красицького.

Джерела сюжетів. Проблематика. Відображення просвітительських ідеалів у байках. Вплив на українську літературу.

Тема 14. Художні пошуки польських просвітителів.

Францішек Карпінський: вірші, пісні і балади. Автобіографія «Historia mego wieku i ludzi, z którymi żyłem». Адам Нарушевич: сатиричні вірші («Chudy literat»). Патріотичні пісні; «Pieśń Legionów Polskich we Włoszech» («Mazurek Dąbrowskiego») Юзефа Вибіцького. Народний театр (Варшава; заснований 1765 р.). Комедії Францішека Заблоцького «Sarmatyzm», «Król w Kraju Rozkoszy». Політична публіцистика Гуґо Коллонтая («Anonima listów kilka», «Prawo polityczne narodu polskiego»; 1790). Ян Потоцький «Рукопис, знайдений у Сараґосі».

Підручники

Абрамович С. Д., Кеба О. В., Стахнюк Н.О. Історія польської літератури. Навчальний посібник: Цикл лекцій. – За ред. С. Д. Абрамовича. К : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. 620 с.

Мілош Чеслав. Історія польської літератури до 1939 року / Пер. з польськ. Андрій Шкраб’юк. Перемишль: Південно-східний науковий інститут, 2021. 716 с.

Borowski Andrzej. Renesans. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2002. 378 s.

Hernas Czesław. Barok. Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1980. 668 s. (і пізніші перевидання).

Klimowicz Mieczysław. Oświecenie. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 1972. 548 s. (і пізніші перевидання).

Krzyżanowski Julian. Historia literatury polskiej od Średniowiecza do XIX wieku. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1953. 611 s. (і пізніші перевидання).

Milosz Czeslaw. The History of Polish Literature. Berkeley: University of California Press, 1983. 622 р.

Sajkowski Alojzy. Barok. Warszawa: Wyd-wa szkolne i pedagogiczne, 1987. 420 s.

Ziomek Jerzy. Renesans. Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1980. 556 s. (перевидання – Literatura Odrodzenia).

Літературні тексти

Пісня «Bogurodzica, dziewica».

Ґалл Анонім. Хроніка польська (переклад з лат.).

Миколай Рей. «Wizerunk własny żywota człowieka poczciwego».

Ян Кохановський «Treny».

Матей Стрийковській. «Kronika polska, litewska, żmudzka i wszystkiéj Rusi» (фрагменти).

Петро Скарга «Kazania sejmowe» (на вибір).

Петро Скарга «Żywot błogosławionego Stanisława Kostki SJ».

Вацлав Потоцький «Transakcja wojny chocimskiej» (фрагменти).

Мацей Казимєж Сарбевський. «Do rycerstwa polskiego ojczystą muzą».

Ян Анджей Морштин «Lutnia» (на вибір).

Ігнатій Красицький «Bajki i przypowieści».

Францішек Карпінський «Kiedy ranne wstają zorze».

Юзеф Вибіцький «Mazurek Dąbrowskiego».

Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення

Biblioteka literatury Polskiej w Internecie. URL: https://literat.ug.edu.pl/ 

Kulturalna Polska / Streszczenia i opracowania lektur. URL: http://lektury.klp.pl/ 

Staropolska on line. URL:  http://www.staropolska.pl/ 

Wolne Lektury. URL:  http://wolnelektury.pl 

EmailFacebookLink